Novinky

Spojme se v modlitbách

Všemohoucí Bože,

prosíme ochraňuj všechny pracovníky ve zdravotnictví, policii, v hasičských sborech; všechny, kteří se starají o zásobování, prodej, služby. Prosíme, dej uzdravení celé zemi a všemu lidstvu. Prosíme o upevnění vztahů v rodinách a mezi lidmi celkově; prosíme, dej nám všem sílu k toleranci a respektování bezpečnosti. Prosíme, Bože, pro všechny o sílu fyzickou i psychickou – ve jménu Ježíše Krista našeho Pána. Amen

Bratři a sestry v Kristu,

alespoň touto cestou se společně modleme v této mimořádně krizové době.

Kdo se chce připojit i v čase, tak se modlíme

v 7:00 žalm 105, ve 13:00 žalm 106 a v 19:00 hodin žalm 107.

Ať vás všechny Pán chrání.

Amen

Povzbuzení pro tyto dny

„Manitou ať se na vás směje a před koronavirem vás kreje!!!“

požehnání prof. C.V.Pospíšila

TEXTY PRO POSTNÍ DOBU -čtěte z Písma:

5. neděle postní = 29. března 2020  „Vzkříšení Lazara“

Evangelium podle Jana 11, 1 – 45

……………. :)

Modleme se společně:

Všemohoucí Bože, dej, ať nasloucháme Tvým přikázáním, abychom se v proměnách času drželi pravých radostí. Požehnej všem, kteří k Tobě volají po záchraně ostatních. Amen

TEXTY PRO POSTNÍ DOBU -čtěte z Písma:

4. neděle postní = 22. března 2020  “ Uzdravení slepého“

Evangelium podle Jana 9, 1 – 41

„Ježíš odpověděl: „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“

Modleme se společně:

Bože, Všemohoucí Pane, v pokoře se k Tobě obracíme a voláme o pomoc pro všechny lidi v nouzi. Amen

TEXTY PRO POSTNÍ DOBU -čtěte z Písma:

3. neděle postní = 15. března 2020 „Ježíšovo setkání se samařskou ženou u studny“

Evangelium podle Jana 4, 5 – 42

„Ježíš jí odpověděl: “ Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla:“ Pane, dej mi té vody.“

Modleme se společně:

Bože, Vykupiteli, my nemáme sil, abychom si sami pomohli. Prosíme, posiluj nás a ochraňuj každého, kdo to potřebuje. Amen

POPELEČNÍ STŘEDA 26. února 2020 v 17:00

Ve středu 26. února 2020 v 17:00 hodin se koná bohoslužba

k začátku postní doby, s udílením „popelce“.

Bohoslužba se koná v modlitebně fary v Prostějově, 2. patro.

„Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Matouš 6, 21

Hromnice – 2.února

Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2, 22 – 38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40.dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu.

Setkává se tam s prorokyní Annou a zbožným, spravedlivým starým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.

Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši – světle – pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11.století: v tento den se světily svíčky „hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů a domácností.

(zdroj: internet)

LETOS SLAVÍ NAŠE CÍRKEV 100 LET od svého vzniku

Je to málo nebo moc? To je otázka úhlu našeho pohledu. Každopádně však vás budeme na těchto stránkách postupně informovat o různých aktivitách a akcích s tím spojených.

Pro začátek přejeme i vám všem, ať máte v celém tomto roce 2020 dostatek příležitostí i k vašim oslavám v kruhu přátel.

Boží požehnání a zdraví k tomu přejí za farnost Prostějov, Pěnčín a Moravská Třebová

Jana Bára Hafnerová, kazatelka

Pavel Svozil, předseda RS

Ivana Krejčí, farářka

Vánoční přání

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ (L 2 )

Ať vás provází tato slova povzbuzení, a nekonečné lásky Boží po všechny dny vašeho života.

„Immanuel“ ať je pro vás jistotou a pevným bodem ve vesmíru.

za farnost  Prostějov:

Pavel Svozil, předseda Rady starších

Jana Bára Hafnerová, kazatelka

Ivana Krejčí, farářka

Vánoční bohoslužby v Prostějově

24.12. v 23:00„PŮLNOČNÍ“ bohoslužba.

25.12. v 10:00 Hod Boží vánoční

26.12. v 16:00 vánoční koncert pěveckých sborů Vlastimila a Orlice

29.12. v 10:00 vánoční bohoslužba

Srdečně zveme