Památné dny a svátky v červnu a červenci 2022

6. července      památka Mistra Jana Husa

„Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.“ ( Žalm 37, 28)

Modlitba:  Svatý Bože, tvůj služebník Jan Hus přinesl českému národu poznání tvé svaté pravdy. Prosíme tě, dej, abychom si jeho památku nejen připomínali, ale především jej následovali zbožným životem a stálostí ve víře. Amen

—————

5. července      památka věrozvěstů Cyrila a Metoděje

„Ve shromáždění – abych poučil i druhé – raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov ve vytržení.“ (1. Kor. 14, 19)

Modlitba:    Svatý Bože, prostřednictvím svých služebníků, svatého Cyrila a Metoděje, slovanských zvěstovatelů víry, jsi přivedl naše předky k poznání evangelia v jim srozumitelném jazyce. Prosíme tě, dej, ať i v současném světě působí tvoji věrohodní svědkové. Amen

—————-

4. července      památka opata Prokopa

„Ústa spravedlivého pronášejí moudrost, jeho jazyk vyhlašuje právo. Má v svém srdci Boží zákon, jeho kroky nezakolísají.“ (Žalm 37, 30-31)

Modlitba:        Svatý Bože, děkujeme ti za příklad zbožnosti tvého služebníka Prokopa, opata sázavského, a dej, abychom ti také my sloužili v prostotě srdce jako on. Amen

————–

29. června       památka apoštolů Petra a Pavla

„Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě.“ (Žalm 19, 5)

Modlitba:        Svatý Bože, svou církev jsi založil na evangeliu svého Syna, Ježíše Krista, které zvěstovali svým životem i tvoji učedníci, apoštolové svatý Petr a Pavel. Prosíme tě, dej, abychom se jejich svědectví drželi, a tak mohli růst ve víře. Amen

————–

24. června        památka narození Jana Křtitele

„A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu.“ Amen (L 1, 76)

Modlitba:          Svatý Bože, dej, ať se tvá církev raduje při oslavě narození Jana Křtitele, neboť díky jeho svědectví poznala tvého Syna a Mesiáše – Ježíše Krista, našeho Pána a Krále. Amen

iv.

Můžete sledovat každou odpověď na tento příspěvek službou RSS 2.0. Odpovědi nejsou nyní dostupné, ale můžete využít trackback z vašeho vlastního webu.

Komentáře nejsou dostupné.