Archiv pro ‘K zamyšlení’ Rubrika

K zamyšlení:

„Lhůta je krátká. Bylo za vás zaplaceno výkupné.“
Bible, 1. Korintským 7, 29. 23a

... celý příspěvek »

K zamyšlení

„Pohled na Kristův kříž je pro nás útěchou.
S Ním se nemusíme hrozit ani smrti.“
c.v.p.

... celý příspěvek »

K zamyšlení: všechno ať se děje podle Boží vůle…

„Toto praví Hospodin: tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“
Izajáš 55, 11

... celý příspěvek »

K zamyšlení:Kdo se zachrání ?

Slova proroka Joéla 3, 5:
„Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.“
1. list Korintským 12, 13b:
“ Nikdo nemůže říci:  ‘Ježíš je Pán’ , leč v Duchu svatém.“
Amen

... celý příspěvek »

K zamyšlení

„Boží Syn sestupuje do našeho osamění, do našeho zoufalství, do našeho zavrhování ostatními lidmi, do našich nemocí a do našeho umírání, aby nám řekl, že Bůh nás NIKDY neopustí.
Pohled na Kristův kříž je pro nás útěchou.
Nemusíme se bát ani smrti.“
citát

... celý příspěvek »

K zamyšlení

„V těžkých chvílích se nám všechno pokouší namluvit, že pro nás už slunce nikdy nevyjde. Nenechme se oklamat!
(Malá poselství Vojtěcha Kodeta 2017)

... celý příspěvek »

Ekumenická bohoslužba – 22.1.2017 v 16:00

Zveme ke společným modlitbám za jednotu křesťanů.
Letos se uskuteční v Českobratrské církvi evangelické, Prostějov - U kalicha (naproti gymnázia J.Wolkra).
Symbolické kameny našich hříchů se postupně změní na Kristův kříž, který nás spojí v jeden Boží lid.
Po skončení bude připraveno pohoštění, na které jste srdečně zváni.
„Přijměte světlo Kristovo a neste ho do temných míst našeho světa!
Buďte služebníky [...]

... celý příspěvek »

K zamyšlení pro adventní dobu

„Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi
od slunce východu až po západ.
Ze Sijónu, místa dokonalé krásy,
zaskvěl se Bůh,
přichází Bůh náš a nehodlá mlčet.“
Žalm 50, 1-3a

... celý příspěvek »

K zamyšlení: 3.neděle po Velikonocích – „neděle Dobrého pastýře“

Sk 9, 36-43                          Zj.7, 9-17                                            Jan 10, 22-30
Tato doba po Velikonocích je dobou důkazů a potvrzení toho, že Ježíš je Syn Boží. Všechno, co dělá, je v jednotě s Otcem. Proto čteme ze Skutků apoštolských a slyšíme, že Petr uzdravil mocí Ducha svatého Tabitu. (Vzpomeňme si, jak Pán Ježíš po zmrtvýchvstání dechl na učedníky a [...]

... celý příspěvek »

K zamyšlení

„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“ Izaiáš 55, 8-9

... celý příspěvek »