Archiv pro ‘K zamyšlení’ Rubrika

K zamyšlení – proč slavíte Velikonoce?

Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému, a já tam přistoupím k  Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti, a hrou na citaru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože! Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně [...]

... celý příspěvek »

Letnice – svatodušní svátky

Máme možnost prožívat svatodušní dobu, poselství Boží lásky a naší radosti. Letní poselství světla a vítězství Božího. Uvědomujeme si tento čas? Je nám Bohem darovaný. Neopakovatelný.
Chvalme našeho Boha. Aleluja.
(čti: Jan 16, 24)

... celý příspěvek »

K zamyšlení: modlitba Jana Kalvína

Všemohoucí Bože, který nám zaslibuješ pokoj jen ve svém království, dej, abychom svolně přijímali neklid a nestálost svého pozemského putování a přece Tě vzývali duchem tichosti. Amen
(Z knihy Modlitby Jana Kalvína,  nakl. Kalich, 1948, str. 19)

... celý příspěvek »

K zamyšlení:

„Lhůta je krátká. Bylo za vás zaplaceno výkupné.“
Bible, 1. Korintským 7, 29. 23a

... celý příspěvek »

K zamyšlení

„Pohled na Kristův kříž je pro nás útěchou.
S Ním se nemusíme hrozit ani smrti.“
c.v.p.

... celý příspěvek »

K zamyšlení: všechno ať se děje podle Boží vůle…

„Toto praví Hospodin: tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“
Izajáš 55, 11

... celý příspěvek »

K zamyšlení:Kdo se zachrání ?

Slova proroka Joéla 3, 5:
„Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.“
1. list Korintským 12, 13b:
“ Nikdo nemůže říci:  ‘Ježíš je Pán’ , leč v Duchu svatém.“
Amen

... celý příspěvek »

K zamyšlení

„Boží Syn sestupuje do našeho osamění, do našeho zoufalství, do našeho zavrhování ostatními lidmi, do našich nemocí a do našeho umírání, aby nám řekl, že Bůh nás NIKDY neopustí.
Pohled na Kristův kříž je pro nás útěchou.
Nemusíme se bát ani smrti.“
citát

... celý příspěvek »

K zamyšlení

„V těžkých chvílích se nám všechno pokouší namluvit, že pro nás už slunce nikdy nevyjde. Nenechme se oklamat!
(Malá poselství Vojtěcha Kodeta 2017)

... celý příspěvek »

Ekumenická bohoslužba – 22.1.2017 v 16:00

Zveme ke společným modlitbám za jednotu křesťanů.
Letos se uskuteční v Českobratrské církvi evangelické, Prostějov - U kalicha (naproti gymnázia J.Wolkra).
Symbolické kameny našich hříchů se postupně změní na Kristův kříž, který nás spojí v jeden Boží lid.
Po skončení bude připraveno pohoštění, na které jste srdečně zváni.
„Přijměte světlo Kristovo a neste ho do temných míst našeho světa!
Buďte služebníky [...]

... celý příspěvek »