Archiv pro ‘K zamyšlení’ Rubrika

K zamyšlení

„Duch Boží, který spočinul na Pánu, je Duch moudrosti a rozumu, Duch rady a síly, Duch poznání, zbožnosti a bázně před Hospodinem.
A tohoto Ducha dal Pán zase církvi, když pro celou zemi seslal z nebe Přímluvce.“
Z traktátu Proti bludným naukám od svatého Ireneje, biskupa

... celý příspěvek »

K zamyšlení – Skutky apoštolů 4, 5 – 12

„Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?“
A oni odpověděli: “ Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“
Amen

... celý příspěvek »

Můj Pán a můj Bůh

„Viděli jsme Pána.“ řekli ostatní učedníci Tomášovi. Odpověděl jim:“ Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“ Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl: „Pokoj [...]

... celý příspěvek »

Postní neděle 2021

5. neděle postní – JUDICA    – 21. března
Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl:“Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.“ A na jiném místě říká:“Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.“                                [...]

... celý příspěvek »

Zamyšlení o lásce a oběti

Každá láska si vyžádá svoji oběť. Existuje snad pravá a „nepravá“ láska?
Oběť lásky. Oběť z lásky. Oběť pro lásku. Všechno toto spolu souvisí. Vzájemný vztah, harmonie, souznění, společné dýchání.
Moji pozornost však poutá Hospodinova láska k nám, k člověku. Proč stojí o naši lásku?
A – jsme i my ochotni uvolnit ze svého láskyplného sevření svého milovaného, aby byl (byla) [...]

... celý příspěvek »

Mlčíme??

Když se zdá, že „církev“ mlčí, neznamená to, že nekoná.
Víme, že modlitba je jen zdánlivé mlčení.
O to více necháváme prostor Bohu.
….

... celý příspěvek »

Slova Písma pro naše povzbuzení

Evangelim podle Matouše 8, 16 – 17
„Když nastal večer, přinesli k Ježíšovi mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:
„On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.“
Amen

... celý příspěvek »

K zamyšlení

Evangelium podle Matouše 10, 34 – 39
„Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.
Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo [...]

... celý příspěvek »

K zamyšlení pro tyto dny

„Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?“
„A které přikázání v zákoně je největší?“
Tyto otázky a ještě mnoho dalších kladl Ježíš zákoníkům a farizejům.
Co my pokládáme v této době za nejdůležitější? Zdraví? Víru v Boha? Naději?
Pro kterou z těchto tří odpovědí bychom se rozhodli?
Odpovědi jistě naleznete ve svém srdci, ale také  ve Starém Zákoně,
v [...]

... celý příspěvek »

K zamyšlení: o stravování bez masa a souzení druhého

V listu Římanům, ve 14. kapitole, 1. – 12 verši je psáno:
Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.
Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí; [...]

... celý příspěvek »