Archiv pro ‘K zamyšlení’ Rubrika

Modlitba bratra Rogera z Taizé

Bože, ty nás miluješ.
Jakkoli ubohá je naše modlitba,
hledáme tě s důvěrou.
A tvá láska si proráží cestu skrze naše váhání
i skrz naše pochybnosti.
Ježíši, náš pokoji, svým Evangeliem nás voláš,
abychom byli velmi prostí, velmi pokorní.
Ty v nás dáváš vyrůstat nekonečné vděčnosti
za tvou stálou přítomnost v našich srdcích.
Duchu Svatý, v tobě můžeme objevit
tuto úžasnou pravdu:
Bůh si nepřeje utrpení [...]

... celý příspěvek »

Podzim – chvíle k modlitbám

Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu,
tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy,
hlásat zrána tvoje milosrdenství
a v noci tvou věrnost.
Žalm 92, 2-3

... celý příspěvek »

K zamyšlení

„Duch Boží, který spočinul na Pánu, je Duch moudrosti a rozumu, Duch rady a síly, Duch poznání, zbožnosti a bázně před Hospodinem.
A tohoto Ducha dal Pán zase církvi, když pro celou zemi seslal z nebe Přímluvce.“
Z traktátu Proti bludným naukám od svatého Ireneje, biskupa

... celý příspěvek »

K zamyšlení – Skutky apoštolů 4, 5 – 12

„Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?“
A oni odpověděli: “ Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“
Amen

... celý příspěvek »

Můj Pán a můj Bůh

„Viděli jsme Pána.“ řekli ostatní učedníci Tomášovi. Odpověděl jim:“ Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“ Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl: „Pokoj [...]

... celý příspěvek »

Postní neděle 2021

5. neděle postní – JUDICA    – 21. března
Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl:“Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.“ A na jiném místě říká:“Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.“                                [...]

... celý příspěvek »

Zamyšlení o lásce a oběti

Každá láska si vyžádá svoji oběť. Existuje snad pravá a „nepravá“ láska?
Oběť lásky. Oběť z lásky. Oběť pro lásku. Všechno toto spolu souvisí. Vzájemný vztah, harmonie, souznění, společné dýchání.
Moji pozornost však poutá Hospodinova láska k nám, k člověku. Proč stojí o naši lásku?
A – jsme i my ochotni uvolnit ze svého láskyplného sevření svého milovaného, aby byl (byla) [...]

... celý příspěvek »

Mlčíme??

Když se zdá, že „církev“ mlčí, neznamená to, že nekoná.
Víme, že modlitba je jen zdánlivé mlčení.
O to více necháváme prostor Bohu.
….

... celý příspěvek »

Slova Písma pro naše povzbuzení

Evangelim podle Matouše 8, 16 – 17
„Když nastal večer, přinesli k Ježíšovi mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:
„On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.“
Amen

... celý příspěvek »

K zamyšlení

Evangelium podle Matouše 10, 34 – 39
„Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.
Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo [...]

... celý příspěvek »