Archiv pro ‘K zamyšlení’ Rubrika

Mlčíme??

Když se zdá, že „církev“ mlčí, neznamená to, že nekoná.
Víme, že modlitba je jen zdánlivé mlčení.
O to více necháváme prostor Bohu.
….

... celý příspěvek »

Slova Písma pro naše povzbuzení

Evangelim podle Matouše 8, 16 – 17
„Když nastal večer, přinesli k Ježíšovi mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:
„On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.“
Amen

... celý příspěvek »

K zamyšlení

Evangelium podle Matouše 10, 34 – 39
„Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.
Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo [...]

... celý příspěvek »

K zamyšlení pro tyto dny

„Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?“
„A které přikázání v zákoně je největší?“
Tyto otázky a ještě mnoho dalších kladl Ježíš zákoníkům a farizejům.
Co my pokládáme v této době za nejdůležitější? Zdraví? Víru v Boha? Naději?
Pro kterou z těchto tří odpovědí bychom se rozhodli?
Odpovědi jistě naleznete ve svém srdci, ale také  ve Starém Zákoně,
v [...]

... celý příspěvek »

K zamyšlení: o stravování bez masa a souzení druhého

V listu Římanům, ve 14. kapitole, 1. – 12 verši je psáno:
Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.
Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí; [...]

... celý příspěvek »

K zamyšlení – proč slavíte Velikonoce?

Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému, a já tam přistoupím k  Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti, a hrou na citaru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože! Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně [...]

... celý příspěvek »

Letnice – svatodušní svátky

Máme možnost prožívat svatodušní dobu, poselství Boží lásky a naší radosti. Letní poselství světla a vítězství Božího. Uvědomujeme si tento čas? Je nám Bohem darovaný. Neopakovatelný.
Chvalme našeho Boha. Aleluja.
(čti: Jan 16, 24)

... celý příspěvek »

K zamyšlení: modlitba Jana Kalvína

Všemohoucí Bože, který nám zaslibuješ pokoj jen ve svém království, dej, abychom svolně přijímali neklid a nestálost svého pozemského putování a přece Tě vzývali duchem tichosti. Amen
(Z knihy Modlitby Jana Kalvína,  nakl. Kalich, 1948, str. 19)

... celý příspěvek »

K zamyšlení:

„Lhůta je krátká. Bylo za vás zaplaceno výkupné.“
Bible, 1. Korintským 7, 29. 23a

... celý příspěvek »

K zamyšlení

„Pohled na Kristův kříž je pro nás útěchou.
S Ním se nemusíme hrozit ani smrti.“
c.v.p.

... celý příspěvek »