Novinky

Modlitba biskupa Juraje:

„Nestvořený Bože, svatá Trojice, ty nás udivuješ svým tajemstvím. Tvá láska je nekonečná jako tvá nevyslovitelnost. Tvé světlo je zářivé jako tvá nepochopitelnost. A tvá bezčasovost je věčná jako tvá nepoznatelnost. Trojjediný Bože, Otče, Synu a Duchu Svatý, v hlubinách svých duší se upínáme k tobě, dychtíme po tobě a hledáme plnou jednotu s tebou. Amen „

TĚLA A KRVE PÁNĚ

Slavení tohoto svátku navazuje na tradici eucharistické úcty v utrakvismu.

„Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“

(kniha Exodus 3, 14)

Modleme se:

„Odstraň, Pane, z našich srdcí všechno podezřívání, nevoli, hněv, a svárlivost a všechno, co může porušit lásku a zkalit svornost.

Smiluj se, Pane, smiluj se nad všemi, kdo prosí o tvé milosrdenství.

Dej nám, Bože, pokoj své lásky. Amen“

1. neděle po svatém Duchu – Nejsvětější Trojice

„Požehnaný jsi, Hospodine, který trůníš nad cheruby a shlížíš na propasti.

Požehnaný jsi, Hospodine, na nebeské klenbě, velebený a oslavený navěky!“

Amen

(kniha Daniel 3, 54. 56)

Dále čti:

Genesis 1, 1-4 a     2. list Korintským 13, 11-13

a evangelium k této neděli: Matouš 28, 16 – 20

Modleme se:

„Dobrořečte Bohu a vzdávejte mu chválu přede všemi živými za dobro, které vám prokázal, dobrořečte a pějte chválu jeho jménu. Amen“

Instalace nově zvoleného brněnského biskupa

V sobotu 30. května 2020 byl Diecézním shromážděním BD CČSH zvolen na další období biskupem BD Mgr. Juraj Jordán Dovala, duchovní v Hodoníně a dosavadní biskup.

V neděli 7. června v 15:00 v kostele CČSH na Botanické ulici v Brně bude slavnostně instalován nově zvolený biskup Juraj patriarchou CČSH ThDr. Tomášem Buttou.

Z důvodu účasti věřících a duchovenstva na této slavnosti,

se v Prostějově nebudou v neděli 14. 6. konat odpolední bohoslužby.

Srdečně zveme na tuto mimořádnou událost.

iv.

Svatodušní doba – LETNICE

Blížíme se k dalším významným církevním svátkům – seslání Ducha Svatého.

V neděli 31. 5. slavíme Hod Boží svatodušní v 10:00 v modlitebně CČSH v Prostějově.

„Duch Hospodinův naplňuje zemi, On, jenž dává všemu řád, zná každou myšlenku. Aleluja!“

Kniha Moudrost 1, 7

čti: evangelium podle Jana 20 kapitola, 19 – 23 verš.

Pro radost i zamyšlení

Evangelia jsou jako vitráže – prozářená vzkříšením Syna Božího.

Máme být „lidé tajemství“ , ne majitelé víry.

Bible je neomylná pouze v oblasti naší spásy, ne v oblasti přírodních věd.

citáty prof. C.V.Pospíšila

Citáty z Písma

V tom je láska: ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 1. list Janův 4, 10

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. List Židům 11, 1

Modlitba

Je to zvláštní život pod vládou neviditelného zhoubce. Troufám si říci, že všichni jsme ve střehu, i když to tak možná nevypadá. Držíme si navzájem palce a hlavně se povzbuzujeme. V médiích, po telefonu, na „sítích“. Nikdo není v této době víc nebo míň – na všech záleží. To nejmenší, co můžeme udělat k posile ostatních je právě modlitba. Bez ní to nejde. Je nesmírně dojemné, že se lidé modlí bez rozdílu vyznání za uzdravení všeho lidstva – ať už někdo věří             v Boha nebo ne.

Vždyť všichni žijeme na stejné planetě.

A tak – držme se. :)

VELIKONOCE POD ROUŠKOU nebo POD ROUŠKOU VELIKONOC ???

Mám ráda slovní hříčky. Mám ráda i Velikonoce.  Letos budou mimořádné pro všechny.                                                                                                                                                                                                          Pro ty, kteří věří v Boha, i pro ty, kteří ještě uvěřit nedokázali.

Není jednoduché přijímat lásku od někoho, koho nevidíme.                                                                                                                                                                                                                                                       Jsme bytosti kontaktní a vztahové. Přesto jsme letos postaveni do jiné situace. Zůstáváme s Bohem sami. A tak si můžeme klást různé otázky, podle toho, v jakém jsme zrovna duševním rozpoložení. A hledáme viníka. Nabízí se spousta možností, mezi jinými právě Hospodin. On je přece nejmocnější a všemohoucí.                                                                                                                                                        A kupodivu, často to říkají právě nevěřící:“Je to Boží trest!“ Já tomu nevěřím.                                                                                                                                                                                                                             Přece Ten, kdo za nás dobrovolně zemře, aby každého z nás zachránil před věčným zatracením smrti, nebude své děti trestat pandemií koronaviru. Co myslíte?                                                                         Boží láska překonává i smrt. Tomu věřím z celého srdce.

Pokojné velikonoce s Boží ochranou a plnou náručí lásky pro každého z vás.

Přeje Pavel, Jana Bára a Ivana

Velikonoce 2020

Připomínáme si a prožíváme Velikonoce 2020:

ZELENÝ ČTVRTEK – památka poslední večeře Páně

VELKÝ PÁTEK – památka utrpení a smrti Páně

BÍLÁ SOBOTA – vzkříšení Páně