Novinky

Letní zamyšlení – co mohu ovlivnit?

Prožíváme letní dny plné slunce nebo deště, jak kdy. To ovlivnit nemůžeme, to víme. Někdy se probouzíme do nového dne s radostí, jindy nejsme úplně v pohodě. I zde je to problematické s ovlivněním. Co však ovlivnit můžeme, je náš postoj k životu. Napadlo mně s nadsázkou, že jsme vlastně stvořeni „na jedno použití“.:)  Ano,  medicína je již na takové úrovni, že dokáže vyměnit různé naše končetiny či  jednotlivé orgány a prodloužit náš život. A tak každý další den, který máme k dispozici, je vlastně zázrakem. Dostáváme bonus od Všemohoucího. Nejen, že mu máme děkovat, ale je úžasné si také uvědomit neopakovatelnost každého dalšího okamžiku. Můžeme tedy ovlivnit to, jak se díváme na zázrak nového dne. Na možnost učinit maličkost pro někoho druhého. Jen tak. Z radosti.

Požehnané dny pod ochranou Nejvyššího vám všem.

iv.

Modlitba biskupa Juraje:

„Nestvořený Bože, svatá Trojice, ty nás udivuješ svým tajemstvím. Tvá láska je nekonečná jako tvá nevyslovitelnost. Tvé světlo je zářivé jako tvá nepochopitelnost. A tvá bezčasovost je věčná jako tvá nepoznatelnost. Trojjediný Bože, Otče, Synu a Duchu Svatý, v hlubinách svých duší se upínáme k tobě, dychtíme po tobě a hledáme plnou jednotu s tebou. Amen „

TĚLA A KRVE PÁNĚ

Slavení tohoto svátku navazuje na tradici eucharistické úcty v utrakvismu.

„Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“

(kniha Exodus 3, 14)

Modleme se:

„Odstraň, Pane, z našich srdcí všechno podezřívání, nevoli, hněv, a svárlivost a všechno, co může porušit lásku a zkalit svornost.

Smiluj se, Pane, smiluj se nad všemi, kdo prosí o tvé milosrdenství.

Dej nám, Bože, pokoj své lásky. Amen“

1. neděle po svatém Duchu – Nejsvětější Trojice

„Požehnaný jsi, Hospodine, který trůníš nad cheruby a shlížíš na propasti.

Požehnaný jsi, Hospodine, na nebeské klenbě, velebený a oslavený navěky!“

Amen

(kniha Daniel 3, 54. 56)

Dále čti:

Genesis 1, 1-4 a     2. list Korintským 13, 11-13

a evangelium k této neděli: Matouš 28, 16 – 20

Modleme se:

„Dobrořečte Bohu a vzdávejte mu chválu přede všemi živými za dobro, které vám prokázal, dobrořečte a pějte chválu jeho jménu. Amen“

Instalace nově zvoleného brněnského biskupa

V sobotu 30. května 2020 byl Diecézním shromážděním BD CČSH zvolen na další období biskupem BD Mgr. Juraj Jordán Dovala, duchovní v Hodoníně a dosavadní biskup.

V neděli 7. června v 15:00 v kostele CČSH na Botanické ulici v Brně bude slavnostně instalován nově zvolený biskup Juraj patriarchou CČSH ThDr. Tomášem Buttou.

Z důvodu účasti věřících a duchovenstva na této slavnosti,

se v Prostějově nebudou v neděli 14. 6. konat odpolední bohoslužby.

Srdečně zveme na tuto mimořádnou událost.

iv.

Svatodušní doba – LETNICE

Blížíme se k dalším významným církevním svátkům – seslání Ducha Svatého.

V neděli 31. 5. slavíme Hod Boží svatodušní v 10:00 v modlitebně CČSH v Prostějově.

„Duch Hospodinův naplňuje zemi, On, jenž dává všemu řád, zná každou myšlenku. Aleluja!“

Kniha Moudrost 1, 7

čti: evangelium podle Jana 20 kapitola, 19 – 23 verš.

Pro radost i zamyšlení

Evangelia jsou jako vitráže – prozářená vzkříšením Syna Božího.

Máme být „lidé tajemství“ , ne majitelé víry.

Bible je neomylná pouze v oblasti naší spásy, ne v oblasti přírodních věd.

citáty prof. C.V.Pospíšila

Citáty z Písma

V tom je láska: ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 1. list Janův 4, 10

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. List Židům 11, 1

Modlitba

Je to zvláštní život pod vládou neviditelného zhoubce. Troufám si říci, že všichni jsme ve střehu, i když to tak možná nevypadá. Držíme si navzájem palce a hlavně se povzbuzujeme. V médiích, po telefonu, na „sítích“. Nikdo není v této době víc nebo míň – na všech záleží. To nejmenší, co můžeme udělat k posile ostatních je právě modlitba. Bez ní to nejde. Je nesmírně dojemné, že se lidé modlí bez rozdílu vyznání za uzdravení všeho lidstva – ať už někdo věří             v Boha nebo ne.

Vždyť všichni žijeme na stejné planetě.

A tak – držme se. :)

VELIKONOCE POD ROUŠKOU nebo POD ROUŠKOU VELIKONOC ???

Mám ráda slovní hříčky. Mám ráda i Velikonoce.  Letos budou mimořádné pro všechny.                                                                                                                                                                                                          Pro ty, kteří věří v Boha, i pro ty, kteří ještě uvěřit nedokázali.

Není jednoduché přijímat lásku od někoho, koho nevidíme.                                                                                                                                                                                                                                                       Jsme bytosti kontaktní a vztahové. Přesto jsme letos postaveni do jiné situace. Zůstáváme s Bohem sami. A tak si můžeme klást různé otázky, podle toho, v jakém jsme zrovna duševním rozpoložení. A hledáme viníka. Nabízí se spousta možností, mezi jinými právě Hospodin. On je přece nejmocnější a všemohoucí.                                                                                                                                                        A kupodivu, často to říkají právě nevěřící:“Je to Boží trest!“ Já tomu nevěřím.                                                                                                                                                                                                                             Přece Ten, kdo za nás dobrovolně zemře, aby každého z nás zachránil před věčným zatracením smrti, nebude své děti trestat pandemií koronaviru. Co myslíte?                                                                         Boží láska překonává i smrt. Tomu věřím z celého srdce.

Pokojné velikonoce s Boží ochranou a plnou náručí lásky pro každého z vás.

Přeje Pavel, Jana Bára a Ivana

Velikonoce 2020