Novinky

Památné dny a svátky v červnu a červenci 2022

6. července      památka Mistra Jana Husa

„Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.“ ( Žalm 37, 28)

Modlitba:  Svatý Bože, tvůj služebník Jan Hus přinesl českému národu poznání tvé svaté pravdy. Prosíme tě, dej, abychom si jeho památku nejen připomínali, ale především jej následovali zbožným životem a stálostí ve víře. Amen

—————

5. července      památka věrozvěstů Cyrila a Metoděje

„Ve shromáždění – abych poučil i druhé – raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov ve vytržení.“ (1. Kor. 14, 19)

Modlitba:    Svatý Bože, prostřednictvím svých služebníků, svatého Cyrila a Metoděje, slovanských zvěstovatelů víry, jsi přivedl naše předky k poznání evangelia v jim srozumitelném jazyce. Prosíme tě, dej, ať i v současném světě působí tvoji věrohodní svědkové. Amen

—————-

4. července      památka opata Prokopa

„Ústa spravedlivého pronášejí moudrost, jeho jazyk vyhlašuje právo. Má v svém srdci Boží zákon, jeho kroky nezakolísají.“ (Žalm 37, 30-31)

Modlitba:        Svatý Bože, děkujeme ti za příklad zbožnosti tvého služebníka Prokopa, opata sázavského, a dej, abychom ti také my sloužili v prostotě srdce jako on. Amen

————–

29. června       památka apoštolů Petra a Pavla

„Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě.“ (Žalm 19, 5)

Modlitba:        Svatý Bože, svou církev jsi založil na evangeliu svého Syna, Ježíše Krista, které zvěstovali svým životem i tvoji učedníci, apoštolové svatý Petr a Pavel. Prosíme tě, dej, abychom se jejich svědectví drželi, a tak mohli růst ve víře. Amen

————–

24. června        památka narození Jana Křtitele

„A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu.“ Amen (L 1, 76)

Modlitba:          Svatý Bože, dej, ať se tvá církev raduje při oslavě narození Jana Křtitele, neboť díky jeho svědectví poznala tvého Syna a Mesiáše – Ježíše Krista, našeho Pána a Krále. Amen

iv.

SVATODUŠNÍ DOBA – Duch Páně naplňuje celý svět! Aleluja !

Neděle 5. června 2022  -  Boží hod svatodušní

Modlitba:

Světlo tiché, svaté slávy nesmrtelného Otce nebeského, svatého, blaženého, Ježíši Kriste! Přišli jsme k západu slunce, spatřili jsme záři večerní a opěvujeme Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Synu Boží, jenž dáváš život, hoden jsi po všecky časy být opěvován líbeznými hlasy.

Proto svět tebe velebí.  Amen

Evangelium: Jan 7, 37-39

V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: “Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví Písmo.“

To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili.   Amen

Římanům 8, 14 – 17

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.   Amen

Noc kostelů 10. června 2022 – Husův sbor Církve československé husitské v Prostějově

Program: 18:00 – 23:00

18:00 – 18:30         Úvodní modlitby a píseň “Jezu Kriste, štědrý kněže“

18:30 – 19:30         Virtuální rekonstrukce prostějovské synagogy „Templu“ –  promítá a prezentuje Mgr. J. Gáborová (Spolek Hanácký Jeruzalém)

19:30 – 20:30         Komentovaná prohlídka nové výstavy o židovské obci a synagogách v Prostějově – uvádí  Mgr. F. Gregor (Muzeum Města Prostějova)

20:30 – 21:00         Pohled z kůru – historie varhan v Husově sboru

21:00 – 21:30         Varhanní koncertPhDr. Ingrid Silná PhD.

21:45 – 22:30         Sklepení kostela – vedle mikve -  Mysteriózní loutkový hororový příběh „EDGAR“, podle div. hry Ladislava Klímy.  (Divadlo Plyšového Medvídka)                                                           

(Pozor! Omezená kapacita prostoru; nutná rezervace na: divadloplysovehomedvidka@email.cz)

22:45 – 23:00         Žalmy – ztišení – rozjímání

Během celého večera možnost individuálních rozhovorů s duchovními.

Doplněno výstavou Biblí, talárů a kněžských štól.

Srdečně zveme.

Virtuální prohlídka Templu – židovské synagogy v Prostějově – čtvrtek 26. 5. 2022 v 17:00

Zveme vás na vernisáž –  mimořádný zážitek!

Na vernisáži výstavy bude promítána virtuální rekonstrukce prostějovského Templu, bývalé nové synagogy, kterou vytvořila v rámci své diplomové práce studentka z Vídně.

Součástí výstavy bude také 3D model Templu.

Komentovat bude Mgr. J. Gáborová, Spolek Hanácký Jeruzalém

Srdečně zveme.

iv.

Výstava o Židovské obci v Prostějově – čtvrtek 28.4.2022

Komentovaná výstava o židovské obci a synagogách v Prostějově, od 16:00 do 17:00 hodin.

Provází Mgr. Jana Gáborová, Spolek Hanácký Jeruzalém

Výstava je v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

Srdečně zveme.

iv.K.

Velikonoce 2022

Velikonoční týden:

10. dubna -  Květná neděle – bohoslužba v 10:00

13. dubna – PAŠIJE – koncert Richarda Pachmana a Dity Hořínkové, v 18:00 hodin

( vstupenky na místě, 250,-Kč)

14. dubna – Zelený čtvrtek – bohoslužba v 17:00

15. dubna – Velký pátek – čtení pašijí v 17:00

16. dubna – Bílá sobota

17. dubna – Hod Boží velikonoční – bohoslužba v 10:00

Postní doba

Popeleční středa  je letos 2. března 2022

Bohoslužba se svátostí pokání a udílení popelce bude v 17:00 hodin v kostele Husův sbor.

Připravme svá srdce na slavnost Vzkříšení.

K zamyšlení

Cožpak nevíš?

Cožpak jsi neslyšel?

Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země,

není zemdlený, není znavený,

jeho rozumnost vystihnout nelze.

On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.

Mladíci jsou zemdleni a unavení,

jinoši se potácejí, klopýtají.

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina,

nabývají nové síly;

vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Izajáš 40, 28 – 31

Bohoslužby v roce 2022

V Husově sboru v Prostějově se konají i nadále pravidelné bohoslužby každou neděli v 10:00,

pouze první neděli v měsíci ve 14:00.

Slouží sestry kazatelky Jana Bára Hafnerová a Petra Lonc Bartoňová.

Poslední neděli v měsíci slouží vždy sestra farářka Šárka Chytilová z Brna-Řečkovic.

Srdečně zveme :)

iv.

Přání do nového roku 2022

Všem vám, kteří zavítáte na naše stránky přejeme do nového roku

zdraví, pokoj srdce, na každý den něco k radosti a hlavně pevnou víru, naději a lásku.

Upřímně přejí

sestry a bratři v Kristu z NO Prostějova, Krumsína, Pěnčína a Moravské Třebové