Novinky

Pěnčínská náboženská obec CČSH oslavila památku svědků víry

Ve čtvrtek 5.července 2018 se shromáždily v Konici téměř dvě desítky věřících k oslavě svátků věrozvěstů Cyrila a Metoděje, opata Prokopa a Mistra Jana Husa. Bohoslužbu vedl a kázáním posloužil bratr farář František Konvalinka z Olomouce, klavírní doprovod zajistila prof. Ingrid Silná PhD.

Letnice – svatodušní svátky

Máme možnost prožívat svatodušní dobu, poselství Boží lásky a naší radosti. Letní poselství světla a vítězství Božího. Uvědomujeme si tento čas? Je nám Bohem darovaný. Neopakovatelný.

Chvalme našeho Boha. Aleluja.

(čti: Jan 16, 24)

K zamyšlení: modlitba Jana Kalvína

Všemohoucí Bože, který nám zaslibuješ pokoj jen ve svém království, dej, abychom svolně přijímali neklid a nestálost svého pozemského putování a přece Tě vzývali duchem tichosti. Amen

(Z knihy Modlitby Jana Kalvína,  nakl. Kalich, 1948, str. 19)

Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva!“ Izaiáš 60, 1

„Velikonoce – svátek zamilovaných ?“

Možná se vám to bude zdát zvláštním přirovnáním, ale ve skutečnosti jsou Velikonoce otazníkem pro každého z nás. V jakém vztahu k Bohu žijeme? Jaký je náš partnerský vztah s Bohem? Je vyrovnaný nebo pouze jednostranný?

Očekáváme od Hospodina ochranu, obdarovávání, lásku a veškerou péči i pro naše rodiny. Co mu dáváme my? Jsme ochotni jít za Kristem každý den nebo jen o svátcích?                                                Náš Bůh není mrtvým bohem. Setkání s Ježíšem vždy poznamená lidské nitro. On dodnes mění životy lidí, kteří jej poznávají jako živého trojjediného Boha.  Když pak vnímáme, jak velice nás miluje, nemůžeme zůstat v tomto vztahu pasivními.

Boží požehnání není automatické, stejně tak jako Jeho milost věčného života.

„Neboj se! Já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“

Janovo evangelium 11, 25. Kniha Zjevení 1, 17 – 18

Přeji vám všem radostné prožití velikonočních svátků.

iv.

Bohoslužby ve velikonočním týdnu 2018 v Náboženských obcích Prostějov, Pěnčín a Moravská Třebová

„Byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. Aleluja!

Proto slavme Velikonoce s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Aleluja!“

1.list Korintským 5, 7 – 8

25.3. Květná neděle - Prostějov                           10:00

Moravská Třebová 14:00

29.3. Zelený čtvrtek - Prostějov                           17:00

30.3. Velký pátekProstějov                           17:00 -Velkopáteční pašije

31.3. Bílá sobota Krumsín                               8:30

Prostějov – Domov seniorů, Nerudova ul.       10:00

Pěnčín                                  14:00

1.4. Velikonoční neděle Slavnost vzkříšení Pána Ježíše

Laškov                                     8:15

Konice                                  10:00

Moravská Třebová            14:00

Prostějov                              18:00 + udílení svátosti křtu

„Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. Aleluja.“          Římanům 6, 9

Srdečně zveme k prožití velikonočních svátků, ve společenství věřících bratří a sester.

iv.

Postní doba – možnost niterného zastavení

Postní doba začíná ve středu 14. února 2018.

Popelec se bude udělovat tento den při bohoslužbě CČSH v modlitebně fary v Prostějově.

Začátek v 17:00 hodin.

K zamyšlení:

„Lhůta je krátká. Bylo za vás zaplaceno výkupné.“

Bible, 1. Korintským 7, 29. 23a

Bohoslužby v zimním období

Do Velikonoc se konají bohoslužby v modlitebně ve 2. patře fary CČSH.

Na Velikonoce budou opět v kostele.

iv.

Příprava na svátost křtu pro dospělé

Příprava dospělých na svátost křtu začíná

ve středu 7. února 2018 v 17:00

na faře CČSH Demelova 1, v Prostějově.

Srdečně zveme.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ pro 2. pololetí 2018

Pro 2. pololetí 2018 začíná výuka náboženství

ve STŘEDU 7.února 2018 v 16:00

na faře CČSH v Prostějově, Demelova 1.

Srdečně zveme, iv.