Novinky

Slavnost světla

- modlitební ztišení se zpěvy z Taizé v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově

- v sobotu 4.listopadu v 17:30 hodin

srdečně zvou pořadatelé: Irena Marková a ekumeničtí přátelé

Památka zesnulých – bohoslužby

V Pěnčíně ve Sboru Cyrila a Metoděje CČSH: úterý 31.října 2017 v 17:30hodin

V Prostějově v kostele Husův sbor CČSH: ve čtvrtek 2. listopadu 2017 v 18:00 hodin


Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí. (4. Ezdráš 2, 35)


K zamyšlení

„Pohled na Kristův kříž je pro nás útěchou.

S Ním se nemusíme hrozit ani smrti.“

c.v.p.

Biblická hodina s výkladem podobenství se koná  každý 2. a 4. pátek v měsíci v 17:00 hodin na faře:

13. října                        27. října

10. listopadu                24. listopadu

8. prosince 2017

Srdečně zveme

Setkání nad Písmem

V pátek 13.října v 17:00 hodin začínají „biblické hodiny“ na faře CČSH Demelova 1 v Prostějově.

Hostem prvního setkání bude br.farář Milan Koplík z Nového Jičína.

Srdečně zveme.

iv.

K zamyšlení: všechno ať se děje podle Boží vůle…

„Toto praví Hospodin: tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“

Izajáš 55, 11

K zamyšlení:Kdo se zachrání ?

Slova proroka Joéla 3, 5:

„Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.“

1. list Korintským 12, 13b:

“ Nikdo nemůže říci:  ‘Ježíš je Pán’ , leč v Duchu svatém.“

Amen

CESTA BEZ NÁVRATU – pietní vzpomínka k 75.výročí deportace prostějovských židů

Ve čtvrtek 22. června 2017 v 17:00 hodin se koná pietní vzpomínka v kostele CČSH Husův sbor ( bývalá synagoga).

Pořadateli jsou: křesťanské církve v Prostějově, Gymnázium Jiřího Wolkera, Cyrilometodějské gymnázium, Městská knihovna Prostějov.

V programu zazní reprodukovaná hudba „Different trains“ Steva Reicha, v podání Kronos Kvartet, fakta o deportaci prostějovských židů do Terezína přednese Marie Dokoupilová, historička. Zamyšlení na text Písma svatého „miluj bližního svého“ si připravil Jan Jun, evangelický farář ČCE;  verše z knihy Maud Beerové “Co oheň nespálí“ přednesou studenti CMG; v příspěvku „Židé v boji za svobodu Československa“ uslyšíme ředitele GJW Michala Šmucra.

Z Prostějovska bylo odvezeno 4 transporty ( 26.6. 1942, 30.6. 1942, 4.7. 1942 a 8.7. 1942)

1. 259 osob židovského původu…

Svatodušní modlitby

Všemohoucí Bože, žijeme zde na zemi, abychom rozdávali radost a hlásali evangelium, a tak dosáhli věčnosti u Tebe. Proměňuj nás v Duchu Svatém pro tvé království.

Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům:

„Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“

Pane, sešli nám do srdcí Ducha Svatého, Ducha pravdy, ať je v nás a my v něm. Děkujeme ti za tuto milost a toužebně očekáváme Boží přítomnost v Duchu Svatém.

Dobrý Bože, prosíme tě, požehnej svému lidu, dávej růst lásce a jednotě v našich společenstvích, veď nás v moudrosti Ducha Svatého.

Amen

brněnský biskup Juraj

Svatodušní čas

V neděli 4. června 2017 slavíme Hod Boží svatodušní = vylití Ducha svatého = Letnice.

Bohoslužba s osobním požehnáním pro každého účastníka se koná v 18:00 hodin, v prostějovském kostele Husův sbor.

„Opět posvětím své veliké jméno. Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni od všech vašich nečistot. Do nitra vám vložím nového ducha.“

Aleluja !

Ezechiel 36, 23-26