Novinky

K zamyšlení:Kdo se zachrání ?

Slova proroka Joéla 3, 5:

„Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.“

1. list Korintským 12, 13b:

“ Nikdo nemůže říci:  ‘Ježíš je Pán’ , leč v Duchu svatém.“

Amen

CESTA BEZ NÁVRATU – pietní vzpomínka k 75.výročí deportace prostějovských židů

Ve čtvrtek 22. června 2017 v 17:00 hodin se koná pietní vzpomínka v kostele CČSH Husův sbor ( bývalá synagoga).

Pořadateli jsou: křesťanské církve v Prostějově, Gymnázium Jiřího Wolkera, Cyrilometodějské gymnázium, Městská knihovna Prostějov.

V programu zazní reprodukovaná hudba „Different trains“ Steva Reicha, v podání Kronos Kvartet, fakta o deportaci prostějovských židů do Terezína přednese Marie Dokoupilová, historička. Zamyšlení na text Písma svatého „miluj bližního svého“ si připravil Jan Jun, evangelický farář ČCE;  verše z knihy Maud Beerové “Co oheň nespálí“ přednesou studenti CMG; v příspěvku „Židé v boji za svobodu Československa“ uslyšíme ředitele GJW Michala Šmucra.

Z Prostějovska bylo odvezeno 4 transporty ( 26.6. 1942, 30.6. 1942, 4.7. 1942 a 8.7. 1942)

1. 259 osob židovského původu…

Svatodušní modlitby

Všemohoucí Bože, žijeme zde na zemi, abychom rozdávali radost a hlásali evangelium, a tak dosáhli věčnosti u Tebe. Proměňuj nás v Duchu Svatém pro tvé království.

Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům:

„Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“

Pane, sešli nám do srdcí Ducha Svatého, Ducha pravdy, ať je v nás a my v něm. Děkujeme ti za tuto milost a toužebně očekáváme Boží přítomnost v Duchu Svatém.

Dobrý Bože, prosíme tě, požehnej svému lidu, dávej růst lásce a jednotě v našich společenstvích, veď nás v moudrosti Ducha Svatého.

Amen

brněnský biskup Juraj

Svatodušní čas

V neděli 4. června 2017 slavíme Hod Boží svatodušní = vylití Ducha svatého = Letnice.

Bohoslužba s osobním požehnáním pro každého účastníka se koná v 18:00 hodin, v prostějovském kostele Husův sbor.

„Opět posvětím své veliké jméno. Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni od všech vašich nečistot. Do nitra vám vložím nového ducha.“

Aleluja !

Ezechiel 36, 23-26

Letní tábor „Vápenná 2017″

Letní tábor pro děti má již naplněnou kapacitu.

Omlouváme se všem, na které se letos nedostalo.

Je možné přihlásit děti již jen do pozice „náhradníka“.

Přesto se „tým Vápenná“ těší na setkání s dětmi i během roku v Brně při víkendových setkáních – budeme včas avizovat.

Přejeme pěkné slunečné dny.

iv.

K zamyšlení

„Boží Syn sestupuje do našeho osamění, do našeho zoufalství, do našeho zavrhování ostatními lidmi, do našich nemocí a do našeho umírání, aby nám řekl, že Bůh nás NIKDY neopustí.

Pohled na Kristův kříž je pro nás útěchou.

Nemusíme se bát ani smrti.“

citát

Setkání dětí 12. a 13. května 2017 Brno – Lipová

Setkání pod názvem Jarní kuropění má již naplněnou kapacitu.

Děkujeme za provázející modlitby.

Ať vás Hospodin ochraňuje a provází.

Velikonoční

Ježíš byl ukřižován pro nás

Zemřel za nás

Na kříži však nikdo není

I hrob je prázdný

Protože Ježíš žije

Je stále živý a nikdy nás neopustí

Tak proč je tak těžké uvěřit ?

Myšlenky pro postní dobu

Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. (Ef 5, 14)

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. (Ef 5, 8)

Hlahol Hospodinu celá země! radostně služ Hospodinu!

Vstupte p jeho tvář s plesem!

Vězte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami,

jsme jeho lid, ovce, které pase.

Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním,

do nádvoří jeho s chvalozpěvem!

Amen

Žalm 110, 1 – 4

Velikonoční bohoslužby 2017

Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky.“ Evangelium Janovo 11. kapitola, 25. – 26. verš

Bohoslužby ve velikonočním týdnu 2017

ve farnostech Prostějov, Pěnčín a Moravská Třebová

2.4. neděle Laškov  v  8:15;     Konice v  10:00

9.4. Květná neděle

Prostějov  10:00

Moravská Třebová  14:00

13. 4. Zelený čtvrtek

Moravská Třebová 14:00

Prostějov 18:00

14. 4. Velký pátek

Prostějov 18:00 -Velkopáteční čtené pašije

15. 4. Bílá sobota

Krumsín 8:30 bohoslužba vzkříšení

Pěnčín  13:30 bohoslužba vzkříšení

Prostějov  18:00 bohoslužba vzkříšení

+ svátost křtu a Večeře Páně dospělého

16. 4. Neděle slavnost vzkříšení Pána Ježíše

Prostějov 10:00 bohoslužba + 3 svátosti křtu dětí a 1.Večeře Páně

22.4. sobota Domov seniorů, Nerudova ul., Prostějov 9:30 bohoslužba

23.4. neděle Prostějov 10:00

Moravská Třebová 14:00

Srdečně zveme k prožití velikonočních svátků.

Ivana Krejčí, duchovní                                  Pavel Svozil                                                      Bohdana Kožušníková

Jana B.Hafnerová, pastor.as.