Novinky

Setkání nad Písmem

V pátek 13.října v 17:00 hodin začínají „biblické hodiny“ na faře CČSH Demelova 1 v Prostějově.

Hostem prvního setkání bude br.farář Milan Koplík z Nového Jičína.

Srdečně zveme.

iv.

K zamyšlení: všechno ať se děje podle Boží vůle…

„Toto praví Hospodin: tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“

Izajáš 55, 11

K zamyšlení:Kdo se zachrání ?

Slova proroka Joéla 3, 5:

„Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.“

1. list Korintským 12, 13b:

“ Nikdo nemůže říci:  ‘Ježíš je Pán’ , leč v Duchu svatém.“

Amen

CESTA BEZ NÁVRATU – pietní vzpomínka k 75.výročí deportace prostějovských židů

Ve čtvrtek 22. června 2017 v 17:00 hodin se koná pietní vzpomínka v kostele CČSH Husův sbor ( bývalá synagoga).

Pořadateli jsou: křesťanské církve v Prostějově, Gymnázium Jiřího Wolkera, Cyrilometodějské gymnázium, Městská knihovna Prostějov.

V programu zazní reprodukovaná hudba „Different trains“ Steva Reicha, v podání Kronos Kvartet, fakta o deportaci prostějovských židů do Terezína přednese Marie Dokoupilová, historička. Zamyšlení na text Písma svatého „miluj bližního svého“ si připravil Jan Jun, evangelický farář ČCE;  verše z knihy Maud Beerové “Co oheň nespálí“ přednesou studenti CMG; v příspěvku „Židé v boji za svobodu Československa“ uslyšíme ředitele GJW Michala Šmucra.

Z Prostějovska bylo odvezeno 4 transporty ( 26.6. 1942, 30.6. 1942, 4.7. 1942 a 8.7. 1942)

1. 259 osob židovského původu…

Svatodušní modlitby

Všemohoucí Bože, žijeme zde na zemi, abychom rozdávali radost a hlásali evangelium, a tak dosáhli věčnosti u Tebe. Proměňuj nás v Duchu Svatém pro tvé království.

Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům:

„Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“

Pane, sešli nám do srdcí Ducha Svatého, Ducha pravdy, ať je v nás a my v něm. Děkujeme ti za tuto milost a toužebně očekáváme Boží přítomnost v Duchu Svatém.

Dobrý Bože, prosíme tě, požehnej svému lidu, dávej růst lásce a jednotě v našich společenstvích, veď nás v moudrosti Ducha Svatého.

Amen

brněnský biskup Juraj

Svatodušní čas

V neděli 4. června 2017 slavíme Hod Boží svatodušní = vylití Ducha svatého = Letnice.

Bohoslužba s osobním požehnáním pro každého účastníka se koná v 18:00 hodin, v prostějovském kostele Husův sbor.

„Opět posvětím své veliké jméno. Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni od všech vašich nečistot. Do nitra vám vložím nového ducha.“

Aleluja !

Ezechiel 36, 23-26

Letní tábor „Vápenná 2017″

Letní tábor pro děti má již naplněnou kapacitu.

Omlouváme se všem, na které se letos nedostalo.

Je možné přihlásit děti již jen do pozice „náhradníka“.

Přesto se „tým Vápenná“ těší na setkání s dětmi i během roku v Brně při víkendových setkáních – budeme včas avizovat.

Přejeme pěkné slunečné dny.

iv.

K zamyšlení

„Boží Syn sestupuje do našeho osamění, do našeho zoufalství, do našeho zavrhování ostatními lidmi, do našich nemocí a do našeho umírání, aby nám řekl, že Bůh nás NIKDY neopustí.

Pohled na Kristův kříž je pro nás útěchou.

Nemusíme se bát ani smrti.“

citát

Setkání dětí 12. a 13. května 2017 Brno – Lipová

Setkání pod názvem Jarní kuropění má již naplněnou kapacitu.

Děkujeme za provázející modlitby.

Ať vás Hospodin ochraňuje a provází.

Velikonoční

Ježíš byl ukřižován pro nás

Zemřel za nás

Na kříži však nikdo není

I hrob je prázdný

Protože Ježíš žije

Je stále živý a nikdy nás neopustí

Tak proč je tak těžké uvěřit ?