Novinky

Letní vědecká konference pro děti 6.-13.8.2016

Ano, čtete dobře: vědecká konference pro děti.

To je náplň letošního letního setkání dětí, které nese název S.K.A.V.S.K.O.

Malí vědci z „celého světa“ ještě netuší, jaké úkoly jsou pro ně připraveny a co bude k řešení.

Jistě však můžeme zaručit, že se velmi dobře pobaví a stráví týden ve světě fantazie plném her, zábavy a všeho, co patří k prázdninovému pobytu na vědecké konferenci.

Kde se bude tento světový primát odehrávat?

V utajení. Ale vám to prozradíme: nedaleko Morkovic u Kroměříže.

Ale ostatním –  ANI MUK !!!

KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM přejí organizátoři konference.

iv.

Modlitba

Kéž Bůh žehná zemi, na níž stojíme,

kéž Bůh žehná cestě, po které jdeme,

kéž Bůh žehná cíli, pro který žijeme.

Ty, věčný, vždy přítomný,

požehnej, co hledá naše vůle,

požehnej, co potřebuje naše láska,

požehnej to, na čem spočívá naše naděje.

Králi králů, požehnej nám, prosím, každý náš den.

Amen

(z knihy Stará irská požehnání)

Slovo bratra biskupa Juraje na prázdniny

Milí přátelé,

léto je v plném proudu a s ním i čas dovolených. Otevírá se nám tak další možnost, abychom nacházeli velikost a vznešenost našeho Stvořitele v kráse přírody a celého stvoření. Využijme tyto chvíle k odpočinku těla i k nasycení duše. Stvořená krása je rukopisem Boha, který všemu vdechl život a který nám bez přestání a trpělivě předkládá krásu jako čistou kontemplaci. Naučme se opět žasnout a děkovat svatému Bohu za všechny dary: rozkvetlé louky, šumící stromy, noční oblohu plnou hvězd a také za lásku a dobro, kterými nás pozvedá z prachu člověčenství do věčného života…

Ať vás Pán provází a chrání.

Amen

Jarní kuropění – setkání dětí od 7mi do 12ti let

Diecézní duchovní péče Brněnské diecéze CČSH pořádá již tradiční jarní setkání dětí.

Koná se 13.-14. května 2016 v penzionu Zahrada, středisko CČSH v Brně – Lipová 26.

Začátek je v pátek v 16:00 hodin

Ukončení v sobotu v 15:00 hodin

Cena pobytu 150,-Kč

Na programu jsou hry, zpívání, tanec, modlitba, dovádění na zahradě..

S sebou: sportovní oděv,uzavřené přezůvky, příp.hudební nástroj, spací a toal.potřeby

Přihlášky do 9.května 2016 na tel. 728 066 431, 728 742 820 nebo mail:hendy-iv@gmail.com

Na setkání s vámi se těší

teta Ivana a Máňa

K zamyšlení: 3.neděle po Velikonocích – „neděle Dobrého pastýře“

Sk 9, 36-43                          Zj.7, 9-17                                            Jan 10, 22-30

Tato doba po Velikonocích je dobou důkazů a potvrzení toho, že Ježíš je Syn Boží. Všechno, co dělá, je v jednotě s Otcem. Proto čteme ze Skutků apoštolských a slyšíme, že Petr uzdravil mocí Ducha svatého Tabitu. (Vzpomeňme si, jak Pán Ježíš po zmrtvýchvstání dechl na učedníky a řekl, komu odpustíte, tomu bude odpuštěno atd.) Petr neuzdravuje a nekřísí z mrtvých jen tak, že se to povedlo, ale v pevné víře v Ježíše Krista. A to je dnes hlavní myšlenka, na kterou se zaměříme: modlitba ve víře v Pána Ježíše Krista. Modlitba ve víře v Krista. To je velice důležité a zásadní pro náš život. Modlitba ve víře v Krista. Proč? No protože, pokud nebudeme pevně věřit v Ježíše Krista, stěží se budeme modlit tím správným směrem. To je, jako bychom klepali na nesprávné dveře. To jste jistě zažili: klepáte a pořád nic. A najednou vyjde z jiných dveří člověk a řekne: tam nikdo dnes není. A vy máte celou dobu strach, jestli se podaří vyřídit, co máte na srdci. A jsme u toho: to, co máme na srdci, neříkáme nikdy jen tak někomu. Starosti, trápení, obavy chceme říci někomu, kdo nám může pomoci. Nechceme a nepotřebujeme, aby nám někdo huboval nebo radil hlouposti. Potřebujeme pomoc. Potřebujeme ulehčit, abychom se mohli zase těšit z nového dne. Nechceme těžkosti, ale pokoj a klidné žití. Proto také naše víra často kolísá, když se nám dějí špatné věci. Nerozumíme tomu, kde je ten náš Pán Ježíš. Proč nám teda nepomáhá? A já vám říkám: nezoufejte a vytrvejte ve víře v Pána Ježíše Krista. Modlete se ve jménu Ježíše Krista. To jsou ty správné dveře!! Vždyť ve Zjevení Janově čteme: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.                           A Bůh jim setře každou slzu z očí.“ To je povzbuzení pro všechny, kteří mají veliká trápení.     A dále jsme četli v Janově evangeliu:„Moje ovce slyší můj hlas, já je znám.“ JÁ JE ZNÁM.               To je naprosto úžasná věta. Něco obrovského. Samotný Syn Boží tady říká, že každého z nás zná. A dále:“Jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Co mi můj Otec dal, je větší než všecko ostatní; a nikdo nemůže nic vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.“

Co tedy říci na závěr? Buďme šťastní, že víme, za kým jít a ke komu se modlit, komu povědět svá trápení.  Modleme se ve jménu Ježíše Krista. On je těmi správnými dveřmi. On je ten dobrý pastýř.

Tak vám přeji, moji milí, ať vás Pán Ježíš každý den občerstvuje a posiluje svou láskou. Ať vidíte kolem sebe skutky, které o něm vydávají svědectví a v důvěře můžete každý den vyznat :Hospodin je můj pastýř.

Amen

Sestry a bratři v Kristu, zveme Vás srdečně nejen na bohoslužby, ale také na další aktivity, které konáme. Vás, kteří nechcete prožívat své křesťanství pouze soukromě a ve skrytosti, zveme do našeho farního společenství.

Další připravované aktivity:

  • 2. dubna (pátek) seminář pro mladší animátory ( 13 – 15 let), Brno – Lipová
  • 7. května Diecézní pouť Žeravice u Bzence
  • 6. – 8. května (pátek – neděle), Setkání mladých rodin (Brno – Lipová)
  • 13. – 14. května (pátek a sobota) „Jarní kuropění“ – setkání pro děti (Brno – Lipová)
  • 3. června „farní pouť“ k Husovu kameni v Laškově
  • 10. června ( pátek)  Noc kostelů
  • 6. – 13. srpna 2016 „Vápenná“ – letní křesťanské setkání pro děti ve Skavsku u Kroměříže
  • 23. – 25. září celo – církevní setkání mládeže v Brně
  • září – „farní putování laškovským údolím“

Srdečně zveme, iv.

Bohoslužby o Velikonocích 2016 v Husově sboru CČSH, Demelova 1, Prostějov:

Svatý – pašijový týden:

Květná neděle     20. března v 10:00

Zelený čtvrtek      24. března v 18:00

Velký pátek        25. března v 18:00 hodin – bohoslužba slova„PAŠIJE“

Neděle velikonoční 27. března v 10:00 hodin ( změna času!)Udělení 3 svátostí křtu a První Večeře Páně

středisko

Krumsín : Bílá sobota 26. března v 8:30 Kaple víry, naděje a lásky CČSH

20. března  v 8:30 Kaple víry, naděje a lásky CČSH

K zamyšlení

„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“ Izaiáš 55, 8-9

K zamyšlení – Matouš 6, 16-21

Sestry a bratři v Kristu,

Velikonočním svátkům předchází postní doba. Jako Kristus se na poušti modlil a postil, tak i my, křesťané, jsme během těchto čtyřiceti dnů zváni k tomu, abychom se celou bytostí obrátili k Bohu a vnitřně se připravili na oslavu našeho vykoupení. (BK CČSH III. C, str.53)

Popeleční středou započala postní doba a popel je pro nás znamením půstu.

Popel a prach je to, co zbude z každého stvoření. Popel a prach. Má nás to vyděsit? Nemyslím. Spíše si máme více uvědomit, že náš život zde na zemi je skutečně pomíjivý. A ničím jej nemůžeme prodloužit. Ani penězi, ani vitamíny, ani zdravou stravou, dokonce ne ani tím, že nebudeme pracovat. Můžeme ho ale zkvalitnit. Proč bychom to měli tedy dělat, když stejně všichni zemřeme? No, je to úplně jednoduché – abychom mohli splnit to, co máme za úkol od našeho Stvořitele. Co to je? Na to musí přijít každý člověk sám. Každý má totiž jiný úkol – ten svůj, nenahraditelný.  A najít ho, stojí určité úsilí. Jedno máme ale společné: hlásat, že náš Bůh je jediný, kdo nám může naplnit naše srdce i život pokladem nebeským = nekončící Boží láskou.   „Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ A tak se ptám: “Kde je tvůj poklad?“

A dostáváme od Hospodina i nápovědu, kde má být náš poklad: „Ukládejte si poklad v nebi“ – u mě, já jej ochráním a zde také zůstane. Tam se nezničí a nikdo jej neukradne.

Půst tedy vnímejme jako:

- odstranění překážek, které si často sami stavíme v našem nitru, a tak si zabraňujeme být každodenně s naším Pánem.

- možnost většího soustředění, aby k nám Bůh mohl promlouvat a abychom ho zaslechli.

Půst je směřování naší mysli i srdce na Hospodina.

„Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Moji milí, přeji vám, ať vás po celou postní dobu doprovází radostná jistota Božího odpuštění. Amen

Popeleční středa 10.února 2016

Bohoslužba s udílením popelce se koná ve středu 10.února 2016 v 17:00 hodin v modlitebně fary CČSH na Demelově ulici v Prostějově.

Srdečně zveme.