Novinky

Velikonoce 2021

Velikonoční svatý týden začíná Květnou nedělí, tj. 6. neděle postní

KVĚTNÁ – PALMARUM, 28. března 2021.

Následuje:

ZELENÝ ČTVRTEK – 1. dubna

VELKÝ PÁTEK – 2. dubna

BÍLÁ SOBOTA – 3. dubna

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – 4. dubna

Postní neděle 2021

5. neděle postní – JUDICA    – 21. března

Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl:“Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.“ A na jiném místě říká:“Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.“                                AMEN                                Židům 5, 5-6


4. neděle postní – LAETARE  -  14. března

“ I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. „         AMEN                              Efezským 2, 1. 8-10


3. postní neděle -  OCULI -    7. března

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání:

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; nebudeš mít jiného boha mimo mne. nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“                          AMEN                         Exodus 20, 1-17


2. neděle postní  – REMINISCERE  -  28. února

„Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly.“                    AMEN           Marek 8, 38

1. neděle postní – INVOCAVIT  -   21. února

Ježíš řekl:“ naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“                     AMEN                     Marek 1, 15

Zamyšlení o lásce a oběti

Každá láska si vyžádá svoji oběť. Existuje snad pravá a „nepravá“ láska?

Oběť lásky. Oběť z lásky. Oběť pro lásku. Všechno toto spolu souvisí. Vzájemný vztah, harmonie, souznění, společné dýchání.

Moji pozornost však poutá Hospodinova láska k nám, k člověku. Proč stojí o naši lásku?

A – jsme i my ochotni uvolnit ze svého láskyplného sevření svého milovaného, aby byl (byla) šťastný?

Je opravdu naše láska na takové úrovni nebo milujeme majetnicky? Bůh nám tuto svobodu dal. A jistě mu to není jedno. Když předpokládám, že víme, že nás miluje, tak jistě i trpí z naší neopětované lásky.

Neopětovaná láska – to je hodně zlé. Ale hlavně je nesmírně náročná pro toho, kdo stále čeká, až se dotyčnému rozsvítí. Až mu to dojde, že je milován.

Bůh na každého z nás čeká. Až nám to dojde, že On je jediný, za kterým má smysl v životě jít. On je ten Smysl našeho života. On je ta cesta, pravda a život. On je láska věčná a trvalá.

Ať je velebeno Tvé jméno, Bože, na věky věků.

Amen

Postní doba v r. 2021

Začátek postní doby je ve středu 17. února.

Bohoslužba se svátostí pokání a udílením popelce

bude v 17:00 hodin v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

Novoroční pozdrav našeho brněnského bratra biskupa Juraje

Milé sestry a bratia,

srdečne vás všetkých zdravím v novom roku a prajem vám veľa pokoja, zdravia a Božej milosti. Píšem vám v sviatočný deň Zjavenia Pána, keď slávime a pripomíname si príchod mudrcov z Východu k narodenému Synovi Božiemu. Pán sa tak zjavil všetkým národom ako Spasiteľ, ktorý prišiel vykúpiť celý svet.
Situácia okolo pandémie je stále nevyhovujúca a komplikovaná, preto vám prajem veľa nádeje a sily od Stvoriteľa, aby sme neklesali na mysli. Všetko je v Božej réžii a má určitý hlbší zmysel. Naša púť životom je zároveň veľkou skúškou, aby sme dokázali obstáť vo svetle Krista, ktorý je Bohom Lásky a Nádeje.

Váš biskup Juraj

Bohoslužby 2021

Bohoslužby se konají do odvolání stále podle pravidel vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR:

-  10% z celkového počtu možných sedících účastníků v kostele ( v kostele Husův sbor je 210 míst k sezení )

- rouška

- dezinfekce rukou

-odstupy 2 m ( vyjma příslušníků jedné rodiny )

Zapůjčená výstava T.G.Masaryk a židovství

Sestry a bratři v Kristu,

při návštěvě našeho kostela Husův sbor v Prostějově máte možnost prohlédnout si právě zapůjčenou výstavu s bohatým obrazovým dobovým matriálem a zajímavými odkazy na některé kauzy té doby.

Výstava byla zapůjčena Muzeem města Prostějova a doplňuje výročí našeho prvního prezidenta.

Je zapůjčena do 31. ledna 2021.

Srdečně zveme.

Vánoční bohoslužby 2020

24.12. půlnoční - PROSTĚJOV – Husův sbor , 23:00

24.12.                  – PĚNČÍN -Sbor Cyrila a Metoděje, 21:00

25.12. pátek - Hod Boží vánoční v 10:00

26.12. sobotasv. Štěpána – 2.svátek vánoční v 10:00

27.12. nedělesvátek Rodiny Páně v 10:00

1.ledna 2021 novoroční bohoslužba v 10:00 - svátek jména Ježíš

3.1.  neděle - ve 14:00zjevení Páně (6.1.)


Adventní bohoslužby 2020

1. adventní neděle 29.11

V Prostějově – v 10:00, Husův sbor

V Moravské Třebové – ve 13:30,  kaple Souznění, Dr. Janského

2. adventní neděle 6.12.

V Prostějově – ve 14:00

V Pěnčíně     - v 10:00, Sbor Cyrila a Metoděje

3. adventní neděle 13.12.

V Prostějově – v 10:00, Husův sbor

Moravská Třebová – 13:30, kaple Souznění

4. adventní neděle 20.12.

Krumsín – 8:00, kaple víry…

Prostějov – 10:00

V Pěnčíně – v 8:00

V Prostějově – v 10:00, Husův sbor

V Moravské Třebové – ve 14:00, kaple Souznění

ADVENT 2020

1. adventní neděle připadá letos na neděli 29. listopadu.

„Vyrovnejte cesty Páně.“ Amen