Novinky

půlnoční bohoslužba v Prostějově

24.12 2016 se koná „půlnoční bohoslužba“ v kostele Husův sbor v Prostějově ve 23:00 hodin.

V Pěnčíně se koná půlnoční bohoslužba v kostele Cyrila a Metoděje CŠSH ve 21:00 hodin.

Prostějov – Husův sbor

25.12. vánoční bohoslužba v 10:00

26.12. vánoční koncert pěveckých sborů Vlastimila a Orlice v 16:00

31.12. děkovná bohoslužba za uplynulý rok  v 16:00

1.ledna 2017 novoroční bohoslužba v 18:00

8.ledna  bohoslužba v 10:00 hodin

Vánoční bohoslužby na jiných místech:

26.12. Krumsín, kaple Víry, naděje a lásky CČSH v 8: 15

26.12. Domov seniorů v Prostějově, Nerudova ul. v 10:00

8.ledna 2017 Laškov, zámecká kaple v 8:15 (pro Laškov, Pěnčín, Konici)


Moravská Třebová – kaple Souznění, Dr.Janského 6:

25.12. vánoční bohoslužba ve 14:00

8. ledna novoroční bohoslužba ve 14:00

„Ať vám světlo narozeného Pána Ježíše svítí na cestu nejen o Vánocích.“

iv.

K zamyšlení pro adventní dobu

„Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi

od slunce východu až po západ.

Ze Sijónu, místa dokonalé krásy,

zaskvěl se Bůh,

přichází Bůh náš a nehodlá mlčet.“

Žalm 50, 1-3a

Program Adventu 2016

neděle 4.prosince ve 14:00         sv.Mikuláš a Divadlo Plyšového medvídka

úterý 13.prosince    v 18.00         koncert pěveckého sboru PROMĚNY

sobota 17.prosince  v 17:00        koncert Richarda PACHMANA a Dity HOŘÍNKOVÉ

Dušičkové bohoslužby

Zveme vás na bohoslužby se vzpomínkou na zesnulé, které se konají ve čtvrtek 3.listopadu 2016 v 16:00 hodin v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově, Demelova 1.

Na varhany bude doprovázet prof.Ingrid Silná.

Srdečně zveme k modlitbám za vaše zemřelé.

iv.

Děti nám zachránily svět! Světová vědecká konference dětí zdárně ukončena !

( aneb „Jaký byl letošní tábor ?“)

Ano, ano. Letní vědecká konference, která se konala pro skupinu vybraných vědců – 25ti dětí z Brněnské diecéze CČSH , byla úspěšná.

„Vědci“ zachránili náš svět. Tedy spíše všechno, co potřebuje lidstvo k životu: čistou vodu, čistý vzduch i přírodu se vším, co v ní přebývá. A že to byl dramatický týden plný nečekaných zvratů a ohrožení pohromami – jako například hynutí včel, vymírání dobytka, úplná ztráta zdrojů vody a další – se můžete podívat v rubrice „fotky 2016″. Děti, vlastně pardon, „vědci“ řešili velmi náročné úkoly i technického rázu; museli třeba vytvořit poutače a videoklipy pro informování o hrozících pohromách. Žádná legrace. Zejména tehdy, když zjistili, že veškerá technika ( počítače, mobilní telefony, i- pody, videa atd.) přestává sloužit člověku, ale slouží najednou sama sobě, a tím se role úplně přehodily. Služebníkem techniky se najednou stal člověk. Veškerá technika nám začala vládnout a diktovat svá pravidla. Nebyla najednou  žádná energie světelná ani tepelná. A to byl teprve začátek.

No, nebudu vás napínat – „naši vědci“zvládli všechno na výbornou. Ale byly to nervy, to vám řeknu!

Odměna byla zasloužená. Závěrečná párty s rautem, večerním promítáním filmu “ v peřinkách“ a se zmrzlinou k tomu – no řekněte sami, nejsou báječní?

Takže až se ráno probudíte do nového dne, nezapomeňte našemu Pánu poděkovat za svoje děti – jsou ochotné náš svět chránit za všech okolností.

Krásné a požehnané dny přejí vedoucí tábora „Vápenná“ : Kuba, Máňa, Víťa a Lucka

iv.

Letní vědecká konference pro děti 6.-13.8.2016

Ano, čtete dobře: vědecká konference pro děti.

To je náplň letošního letního setkání dětí, které nese název S.K.A.V.S.K.O.

Malí vědci z „celého světa“ ještě netuší, jaké úkoly jsou pro ně připraveny a co bude k řešení.

Jistě však můžeme zaručit, že se velmi dobře pobaví a stráví týden ve světě fantazie plném her, zábavy a všeho, co patří k prázdninovému pobytu na vědecké konferenci.

Kde se bude tento světový primát odehrávat?

V utajení. Ale vám to prozradíme: nedaleko Morkovic u Kroměříže.

Ale ostatním –  ANI MUK !!!

KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM přejí organizátoři konference.

iv.

Modlitba

Kéž Bůh žehná zemi, na níž stojíme,

kéž Bůh žehná cestě, po které jdeme,

kéž Bůh žehná cíli, pro který žijeme.

Ty, věčný, vždy přítomný,

požehnej, co hledá naše vůle,

požehnej, co potřebuje naše láska,

požehnej to, na čem spočívá naše naděje.

Králi králů, požehnej nám, prosím, každý náš den.

Amen

(z knihy Stará irská požehnání)

Slovo bratra biskupa Juraje na prázdniny

Milí přátelé,

léto je v plném proudu a s ním i čas dovolených. Otevírá se nám tak další možnost, abychom nacházeli velikost a vznešenost našeho Stvořitele v kráse přírody a celého stvoření. Využijme tyto chvíle k odpočinku těla i k nasycení duše. Stvořená krása je rukopisem Boha, který všemu vdechl život a který nám bez přestání a trpělivě předkládá krásu jako čistou kontemplaci. Naučme se opět žasnout a děkovat svatému Bohu za všechny dary: rozkvetlé louky, šumící stromy, noční oblohu plnou hvězd a také za lásku a dobro, kterými nás pozvedá z prachu člověčenství do věčného života…

Ať vás Pán provází a chrání.

Amen

Jarní kuropění – setkání dětí od 7mi do 12ti let

Diecézní duchovní péče Brněnské diecéze CČSH pořádá již tradiční jarní setkání dětí.

Koná se 13.-14. května 2016 v penzionu Zahrada, středisko CČSH v Brně – Lipová 26.

Začátek je v pátek v 16:00 hodin

Ukončení v sobotu v 15:00 hodin

Cena pobytu 150,-Kč

Na programu jsou hry, zpívání, tanec, modlitba, dovádění na zahradě..

S sebou: sportovní oděv,uzavřené přezůvky, příp.hudební nástroj, spací a toal.potřeby

Přihlášky do 9.května 2016 na tel. 728 066 431, 728 742 820 nebo mail:hendy-iv@gmail.com

Na setkání s vámi se těší

teta Ivana a Máňa

K zamyšlení: 3.neděle po Velikonocích – „neděle Dobrého pastýře“

Sk 9, 36-43                          Zj.7, 9-17                                            Jan 10, 22-30

Tato doba po Velikonocích je dobou důkazů a potvrzení toho, že Ježíš je Syn Boží. Všechno, co dělá, je v jednotě s Otcem. Proto čteme ze Skutků apoštolských a slyšíme, že Petr uzdravil mocí Ducha svatého Tabitu. (Vzpomeňme si, jak Pán Ježíš po zmrtvýchvstání dechl na učedníky a řekl, komu odpustíte, tomu bude odpuštěno atd.) Petr neuzdravuje a nekřísí z mrtvých jen tak, že se to povedlo, ale v pevné víře v Ježíše Krista. A to je dnes hlavní myšlenka, na kterou se zaměříme: modlitba ve víře v Pána Ježíše Krista. Modlitba ve víře v Krista. To je velice důležité a zásadní pro náš život. Modlitba ve víře v Krista. Proč? No protože, pokud nebudeme pevně věřit v Ježíše Krista, stěží se budeme modlit tím správným směrem. To je, jako bychom klepali na nesprávné dveře. To jste jistě zažili: klepáte a pořád nic. A najednou vyjde z jiných dveří člověk a řekne: tam nikdo dnes není. A vy máte celou dobu strach, jestli se podaří vyřídit, co máte na srdci. A jsme u toho: to, co máme na srdci, neříkáme nikdy jen tak někomu. Starosti, trápení, obavy chceme říci někomu, kdo nám může pomoci. Nechceme a nepotřebujeme, aby nám někdo huboval nebo radil hlouposti. Potřebujeme pomoc. Potřebujeme ulehčit, abychom se mohli zase těšit z nového dne. Nechceme těžkosti, ale pokoj a klidné žití. Proto také naše víra často kolísá, když se nám dějí špatné věci. Nerozumíme tomu, kde je ten náš Pán Ježíš. Proč nám teda nepomáhá? A já vám říkám: nezoufejte a vytrvejte ve víře v Pána Ježíše Krista. Modlete se ve jménu Ježíše Krista. To jsou ty správné dveře!! Vždyť ve Zjevení Janově čteme: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.                           A Bůh jim setře každou slzu z očí.“ To je povzbuzení pro všechny, kteří mají veliká trápení.     A dále jsme četli v Janově evangeliu:„Moje ovce slyší můj hlas, já je znám.“ JÁ JE ZNÁM.               To je naprosto úžasná věta. Něco obrovského. Samotný Syn Boží tady říká, že každého z nás zná. A dále:“Jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Co mi můj Otec dal, je větší než všecko ostatní; a nikdo nemůže nic vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.“

Co tedy říci na závěr? Buďme šťastní, že víme, za kým jít a ke komu se modlit, komu povědět svá trápení.  Modleme se ve jménu Ježíše Krista. On je těmi správnými dveřmi. On je ten dobrý pastýř.

Tak vám přeji, moji milí, ať vás Pán Ježíš každý den občerstvuje a posiluje svou láskou. Ať vidíte kolem sebe skutky, které o něm vydávají svědectví a v důvěře můžete každý den vyznat :Hospodin je můj pastýř.

Amen