Novinky

PODZIMNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ

Náboženská obec Církve československé husitské v Prostějově pořádá

od pátku 6. září do neděle 8. září 2019

PODZIMNÍ KUROPĚNÍ

pro děti od 6ti let

setkání se koná ve farním domě Demelova 3 v Prostějově.

Na programu jsou opět hry, procházka městem, povídání, vyprávění, trochu toho zpívání a určitě také film.

Příjezd v pátek v 17:00 hodin.

Odjezd v neděli po bohoslužbě, tj. v 11:30 hodin. (Studený oběd – řízek s chlebem – dostanou děti s sebou na cestu.)

Cena pobytu je 200,- Kč.

Ubytování: děti budou spát na postelích a matracích v lůžkovinách.

Není třeba, aby si braly karimatky a spacáky.

K dispozici je teplá voda i sprcha.

Jídlo nám bude vařit místní pan kuchař.

Potřebují: papuče, toaletní potřeby, ručník, pyžamo, pohodlný oděv na hry, pláštěnku.

Přihlášky posílejte do 3. září 2019 na: hendy.iv@gmail.com

nebo na tel. 728066431 (Ivana Krejčí)

Těší se na vás teta IVANA, MÁŇA A BÁRA

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

MODLITBA K DUCHU SVATÉMU, podle sv. Augustina

Dýchej ve mně, Duchu Svatý, aby mé myšlenky byly svaté.

Povzbuzuj mě, Duchu Svatý, aby moje skutky byly svaté.

Pomáhej mi, Duchu Svatý, abych miloval, co je svaté.

Opatruj mě, Duchu Svatý, abych si chránil, co je svaté.

Posiluj mě, Duchu Svatý, abych nikdy neztratil, co je Tvoje, svaté.

Amen

Modlitba k Duchu Svatému

Bože naší spásy, svým svatým Duchem očisti naše srdce a zachovej nás ve své lásce, abychom žili jako tvé děti!

Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

„Duch Páně naplňuje celý svět, Duch, který zkoumá i hlubiny Boží.

Duch Páně naplňuje zemi, Duch, který zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Aleluja! “

(Moudrost 1, 7; 1. Korintským 2, 10)

„S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. Aleluja!“

(Izajáš 12, 3)

„V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!“ Aleluja.“

(Jan 7, 37)

NOC KOSTELŮ 24.5.2019

18:00                     Divadlo Plyšového Medvídka: pohádka pro děti „Malý Marťan“

19:00                     Ježíšův smysl pro humor v kanonických evangeliích    – přednáší Terezie B.Remencová, studentka HTFUK v Praze

19:30                     Jak to vypadalo dříve? Zajímavosti kostela  –  výstava fotografií původní židovské synagogy

20:00                     Ježíšův smysl pro humor v kanonických evangeliích    – přednáší Terezie B.Remencová, studentka HTFUK v Praze

20:30                     Duchovní varhanní hudba – hraje Mgr. et PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.

21:30 Modlitební  chvíle - čas ke ztišení a rozjímání nad slovy Písma

22:00                     Ukončení

Během celého programu bude možné si prohlédnout výstavu fotografií kostela – původní židovské synagogy a výstavu Biblí.

Májové bohoslužby a setkání dětí v Prostějově

4. května  sobota      setkání mladších animátorů. Místo konání: fara Prostějov

5. května   neděle     14:00    májová bohoslužba

10. – 12. května     pátek – NEDĚLE      Diecézní setkání dětí – Jarní kuropění. Místo konání: fara

12. května   neděle     10:00    májová bohoslužba

19. května   neděle     10:00   májová bohoslužba

24. května   pátek      od 18:00        NOC KOSTELŮ

Bohoslužby v kostele Husův sbor v Prostějově

Velikonoční bohoslužby:

18. dubna na ZELENÝ ČTVRTEK   v 17:00

19. dubna na VELKÝ PÁTEK           v 17:00  Pašije

21. dubna  v neděli VZKŘÍŠENÍ KRISTA v 10:00  bohoslužba se svátostí křtu

v 8:30 v Krumsíně, kaple CČSH

K zamyšlení – proč slavíte Velikonoce?

Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému, a já tam přistoupím k  Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti, a hrou na citaru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože! Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse, On je můj Bůh. Amen

Žalm 43, 3 – 5

Jaro je v plném proudu, slunce rozehřívá zem i nás. Lidé začínají mít lepší náladu.  Zkusili jste si však někdy odpovědět na otázku proč slavíte Velikonoce? Jsou opravdu zdrojem jásavé radosti i pro vás? Nevyprchalo nám z těchto „svátků jara“ to hlavní křesťanské poslání, kterým je zaslíbení věčného života? A jsme si jisti, že se tak stane i nám?

Tuto nabídku dostává každý člověk. Ne však pro velikost lidských zásluh, ale pro naši pevnou víru v Syna Božího, Ježíše Krista.

Stačí tedy pouze slyšet velikonoční poselství?

Je to jako s nemocným člověkem. Stačí, aby nemocný slyšel, že existuje výborný lékař, který ho může uzdravit? Nebo musí nemocný přijít k lékaři osobně a svěřit se do jeho rukou a do jeho odborné péče? (BTMRT58)

Věřím, že se jste si odpověděli k vaší spokojenosti.

Dar věčného života je pouze nabídka. Ostatní je na vašem rozhodnutí.

Přeji vám z celého srdce Velikonoce požehnané vzkříšenou radostí a vírou.

iv.

Uvedení JANY BÁRY HAFNEROVÉ do služby kazatelky

V neděli 7. dubna 2019 v 10:00 hodin bude církví pověřena a emeritním br. biskupem ThDr. Petrem Šanderou slavnostně uvedena do služby kazatelky sestra Jana Bára HAFNEROVÁ.

Slavnostní bohoslužba se bude konat v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

Emeritní bratr biskup Petr bude kázat na slova Janova evangelia 12, 1 – 8.

Toto praví Hospodin:“ Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového.“ Izajáš 43

Postní zamyšlení nad Písmem

Zveme na tzv. biblickou hodinu, která se bude konat v pátek 29. března 2019 v 18:00 hodin na faře CČSH Demelova 1 v Prostějově.

Hovořit budeme nad texty Písma ve vztahu k prožívané postní době; následovat bude společná modlitba chval a díků. Hostem bude studentka HTF UK v Praze Terezie B. Remencová.

Srdečně zveme.

Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Mt 6, 21

POPELEČNÍ STŘEDA

6. března 2019 v 17:00 hodin se koná bohoslužba s udílením popelce,

v modlitebně fary CČSH v Prostějově, 2. patro.

Srdečně zveme ke společnému ztišení na začátku postní doby.