Novinky

Pěnčín – pouť k „milníku víry“

6. července 2021 v 18:00 hodin se koná tradiční pouť k milníku víry za obcí Pěnčín.

Pouť povede sestra Bohdana Rosenbergová, předsedkyně RS.

Kázáním posloužila Ivana Krejčí.

Po skončení bude následovat občerstvení v areálu sokolovny Pěnčín.

Srdečně zveme.

Praha – Betlémská kaple

6.července 2021 od 15:00 hodin se koná bohoslužba v kapli Betlémské v Praze, kterou povede patriarcha CČSH Tomáš Butta, spolu s farářkou Janou Šmardovou Koulovou. Kázání pronese bratislavský biskup Jan Hradil.

Během liturgie vystoupí Pěvecké sdružení moravských učitelů se sbormistrem Jiřím Šimáčkem.

Úvodní chorál zahraje dechový kvintet „Žestě Pražského hradu“. Na varhany doprovodí Lukáš Rýdlo.

Srdečně zveme

Praha – chrám sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

6. července 2021 od 10:00 hodin bude instalován na další funkční období VIII. patriarcha Církve československé husitské, TOMÁŠ BUTTA.

Kázáním poslouží pražský biskup David Tonzar.

Srdečně zveme

NOC KOSTELŮ 2021 – otevřeno

V pátek 28. května 2021 na NOC KOSTELŮ bude kostel Husův sbor CČSH v Prostějově otevřen od 18:00 do 21:00 h.

V kostele je instalována autorská výstava PhDr. Marie Dokoupilové a Mgr. Filipa Gregora „Prostějovské synagogy a modlitebny“.

Výstava je zapůjčená Muzeem Města Prostějova na dobu určitou; finančně ji podpořil Spolek Hanácký Jeruzalém.

Během návštěvy bude možnost ztišení a soukromé modlitby.

Srdečně zveme.

iv.

Letnice – svatodušní doba

Označuje se též řeckým slovem „PENTEKOSTÉ“ (Padesátnice), protože se slaví 50. den po Hodu Božím velikonočním.

Sesíláš-li svého ducha, Bože, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země. Aleluja.

(Žalm 104, 30)

Ježíš řekl: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“ Amen

(Jan 15, 26)

K zamyšlení

„Duch Boží, který spočinul na Pánu, je Duch moudrosti a rozumu, Duch rady a síly, Duch poznání, zbožnosti a bázně před Hospodinem.

A tohoto Ducha dal Pán zase církvi, když pro celou zemi seslal z nebe Přímluvce.“

Z traktátu Proti bludným naukám od svatého Ireneje, biskupa

Blíží se svatodušní svátky

Slavnost seslání Ducha Svatého je v neděli 23. května 2021 v 10:00 v Husově sboru CČSH v Prostějově.

V Moravské Třebové se koná ve 14:00 v kapli Souznění, Dr. Janského 6.

„Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnov tvář země!“

Bůh kraluje nad všemi pronárody. Aleluja !

„Nezanechám vás osiřelé, “ řekl Pán, „přijdu k vám a vaše srdce se bude radovat.“

Jan 14, 18; 16, 22

K zamyšlení – Skutky apoštolů 4, 5 – 12

„Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?“

A oni odpověděli: “ Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

Amen

Můj Pán a můj Bůh

„Viděli jsme Pána.“ řekli ostatní učedníci Tomášovi. Odpověděl jim:“ Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“ Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl: „Pokoj vám.“ potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“ Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.“ Amen

Jan 20, 25-29