Novinky

Blíží se svatodušní svátky

Slavnost seslání Ducha Svatého je v neděli 23. května 2021 v 10:00 v Husově sboru CČSH v Prostějově.

V Moravské Třebové se koná ve 14:00 v kapli Souznění, Dr. Janského 6.

„Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnov tvář země!“

Bůh kraluje nad všemi pronárody. Aleluja !

„Nezanechám vás osiřelé, “ řekl Pán, „přijdu k vám a vaše srdce se bude radovat.“

Jan 14, 18; 16, 22

K zamyšlení – Skutky apoštolů 4, 5 – 12

„Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?“

A oni odpověděli: “ Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

Amen

Můj Pán a můj Bůh

„Viděli jsme Pána.“ řekli ostatní učedníci Tomášovi. Odpověděl jim:“ Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“ Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl: „Pokoj vám.“ potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“ Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.“ Amen

Jan 20, 25-29

Velikonoce 2021

Velikonoční svatý týden začíná Květnou nedělí, tj. 6. neděle postní

KVĚTNÁ – PALMARUM, 28. března 2021.

Následuje:

ZELENÝ ČTVRTEK – 1. dubna

VELKÝ PÁTEK – 2. dubna

BÍLÁ SOBOTA – 3. dubna

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – 4. dubna

Postní neděle 2021

5. neděle postní – JUDICA    – 21. března

Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl:“Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.“ A na jiném místě říká:“Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.“                                AMEN                                Židům 5, 5-6


4. neděle postní – LAETARE  -  14. března

“ I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. „         AMEN                              Efezským 2, 1. 8-10


3. postní neděle -  OCULI -    7. března

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání:

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; nebudeš mít jiného boha mimo mne. nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“                          AMEN                         Exodus 20, 1-17


2. neděle postní  – REMINISCERE  -  28. února

„Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly.“                    AMEN           Marek 8, 38

1. neděle postní – INVOCAVIT  -   21. února

Ježíš řekl:“ naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“                     AMEN                     Marek 1, 15

Zamyšlení o lásce a oběti

Každá láska si vyžádá svoji oběť. Existuje snad pravá a „nepravá“ láska?

Oběť lásky. Oběť z lásky. Oběť pro lásku. Všechno toto spolu souvisí. Vzájemný vztah, harmonie, souznění, společné dýchání.

Moji pozornost však poutá Hospodinova láska k nám, k člověku. Proč stojí o naši lásku?

A – jsme i my ochotni uvolnit ze svého láskyplného sevření svého milovaného, aby byl (byla) šťastný?

Je opravdu naše láska na takové úrovni nebo milujeme majetnicky? Bůh nám tuto svobodu dal. A jistě mu to není jedno. Když předpokládám, že víme, že nás miluje, tak jistě i trpí z naší neopětované lásky.

Neopětovaná láska – to je hodně zlé. Ale hlavně je nesmírně náročná pro toho, kdo stále čeká, až se dotyčnému rozsvítí. Až mu to dojde, že je milován.

Bůh na každého z nás čeká. Až nám to dojde, že On je jediný, za kterým má smysl v životě jít. On je ten Smysl našeho života. On je ta cesta, pravda a život. On je láska věčná a trvalá.

Ať je velebeno Tvé jméno, Bože, na věky věků.

Amen

Postní doba v r. 2021

Začátek postní doby je ve středu 17. února.

Bohoslužba se svátostí pokání a udílením popelce

bude v 17:00 hodin v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

Novoroční pozdrav našeho brněnského bratra biskupa Juraje

Milé sestry a bratia,

srdečne vás všetkých zdravím v novom roku a prajem vám veľa pokoja, zdravia a Božej milosti. Píšem vám v sviatočný deň Zjavenia Pána, keď slávime a pripomíname si príchod mudrcov z Východu k narodenému Synovi Božiemu. Pán sa tak zjavil všetkým národom ako Spasiteľ, ktorý prišiel vykúpiť celý svet.
Situácia okolo pandémie je stále nevyhovujúca a komplikovaná, preto vám prajem veľa nádeje a sily od Stvoriteľa, aby sme neklesali na mysli. Všetko je v Božej réžii a má určitý hlbší zmysel. Naša púť životom je zároveň veľkou skúškou, aby sme dokázali obstáť vo svetle Krista, ktorý je Bohom Lásky a Nádeje.

Váš biskup Juraj

Bohoslužby 2021

Bohoslužby se konají do odvolání stále podle pravidel vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR:

-  10% z celkového počtu možných sedících účastníků v kostele ( v kostele Husův sbor je 210 míst k sezení )

- rouška

- dezinfekce rukou

-odstupy 2 m ( vyjma příslušníků jedné rodiny )