Novinky

Bohoslužby ve velikonočním týdnu 2023 v Prostějově, v kostele Husův sbor

Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život.“ Jan 11, 25.

2.4. Květná neděle Prostějov 10:00 ( ještě v modlitebně !)

6.4. Zelený čtvrtek Prostějov 17:00   ( dále již bohoslužby v kostele)

7.4. Velký pátek Prostějov 17:00 – Velkopáteční pašije (den půstu)

8.4. Bílá sobota - ticho a mlčení -

9.4. Boží hod velikonoční – neděle – slavnost vzkříšení Pána Ježíše Prostějov 10:00

Připojme se k modlitbě našeho brněnského bratra biskupa Juraje:

Ať mír zavládne na Ukrajině a ve všech koutech světa.

Vkládej do lidských srdcí porozumění, pokoj a milosrdenství. Amen

Požehnané a pokojné Velikonoce.

Ivana Krejčí, farářka                                        Pavel Svozil, předseda RS Prostějov                                                      Jana Bára Hafnerová, kazatelka

www.ccsh-pv.cz

facebook: Husův sbor CČSH Prostějov

Popeleční středa

Popeleční středa 22. února 2023 je počátkem letošní postní doby.

Bohoslužba s udělením popelce bude v 17:00 hodin v modlitebně fary

Texty:

Joél 2, 12-18

2. Kor 5, 20b-6,2

Mt 6,1-6. 16-18

POSTNÍ DOBA

- 40 dní do Velikonoc

- začíná Popeleční středou – drží se půst od masa

Název “popeleční“ je odvozen od značení čela věřících popelem ve tvaru kříže. Přitom duchovní doprovází tento úkon slovy:

„Pamatuj, člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš.“

Cílem postní doby je upevnit svůj vztah k Bohu, svoji víru v Ježíše Krista, Spasitele .

První křesťané s velikou zbožností slavili dny utrpení a vzkříšení Pána Ježíše a na velikonoční svátky se připravovali pokáním a postem. Postní čas sloužil i k vyučování katechumenů před přijetím svátosti křtu. Poskytoval také příležitost hříšníkům, vyloučeným z obce věřících, aby se usmířili skrze svátost pokání s Bohem i s lidmi a vrátili se do společenství církve.

Všichni si tak mohli vzít k srdci poselství evangelia o milosti Boží, která upřímné kajícníky obdarovává odpuštěním ve jménu Ježíše Krista.

Totéž se děje i v dnešní době, kromě vyloučení ze společenství obce.

Každý křesťan pokáním obnovuje svoji víru.

Proto jsme vyzývání i dnes k zachovávání svatého postu – a to:

sebezpytováním,

kajícností,

modlitbou,

zdrženlivostí,

sebezapřením

a rozjímáním nad Písmem svatým.

Abychom své pokání věrohodně započali, musíme uznat, že jsme smrtelní a ničím si život nemůžeme prodloužit nebo se učinit nesmrtelnými.

Přejeme vám postní dobu požehnanou pokojem Božím, trpělivostí, ochotou odpouštět a pevnou vírou.

Amen

Modlitba a zamyšlení nad biblí

Každý čtvrtek od 17:00 – 18:00 se koná na faře CČSH

Demelova 1 v Prostějově biblická hodina.

Srdečně zveme.

iv.

Modlitba bratra Rogera z Taizé

Bože, ty nás miluješ.

Jakkoli ubohá je naše modlitba,

hledáme tě s důvěrou.

A tvá láska si proráží cestu skrze naše váhání

i skrz naše pochybnosti.

Ježíši, náš pokoji, svým Evangeliem nás voláš,

abychom byli velmi prostí, velmi pokorní.

Ty v nás dáváš vyrůstat nekonečné vděčnosti

za tvou stálou přítomnost v našich srdcích.

Duchu Svatý, v tobě můžeme objevit

tuto úžasnou pravdu:

Bůh si nepřeje utrpení ani strádání lidí,

úzkost a strach v nás nejsou jeho dílem.

Bůh nemůže jinak než nás milovat.

bratr Roger z Taizé

Bohoslužby v zimním období

V zimním období se konají bohoslužby každou neděli v 10:00 hodin v modlitebně

- fara, 2. poschodí.

Srdečně zveme.

iv.

Novoroční požehnání do roku 2023

Kéž ti je vždy nablízku dobrá ruka přítele,

a Bůh ať naplní tvé srdce a povzbudí tě radostí.

Kéž ve svém srdci vděčně uchováš množství bohatých dnů života.

S léty ať roste každý dar, který ti Bůh propůjčil -

- abys všechny, které miluješ, naplnil radostí.

V každou hodinu, v radosti i bolesti

se ti vstříc usmívá Ten, který se stal člověkem -

zůstaň v Jeho blízkosti.

Amen

Vánoce 2022 v kostele Husův sbor v Prostějově

„DNES SE VÁM NARODIL SPASITEL, JEŽÍŠ KRISTUS.“ (Lukášovo evangelium 2, 11)

Pozdravujeme vás v tento vánoční čas; čas očekávání a setkávání. Po loňské pandemii Covidu jsme tentokrát vystaveni nejen energetické, ale i ekonomické tíži. Na koho se spolehneme nyní?

Snad na to malé mimino v Betlémě narozené???

„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ (Janovo evangelium 1, 14a)

24.12.2022 ve 23:00 půlnoční bohoslužba

25.12. - neděle – Boží hod vánoční – bohoslužba v 10:00

26.12. - pondělí – sv. Štěpána – bohoslužba v Krumsíně – kaple CČSH v 8:00

- bohoslužba v Prostějově - Husův sbor v 10:00

Koncert pěveckých sborů Vlastimila, Orlice a ŽPS při ZUŠ Plumlov -  v 16:00

Novoroční bohoslužba s požehnáním do nového roku:

1. ledna 2023 v 10:00

Přejeme vám všem požehnané Vánoce a Boží ochranu v novém roce.

za NO farnost Prostějov:

Pavel Svozil, předseda RS

Jana Bára Hafnerová, kazatelka

Ivana Krejčí, farářka

„A Slovo se stalo tělem…“ adventní biblické rozjímání

V pátek 25.11.2022 začíná adventní biblické rozjímání, které povede Mgr. Milan Koplík, farář CČSH v Novém Jičíně.

Následuje:

- pátek 2.12.

- pátek 9.12.

- čtvrtek 15.12.

Vždy od 17:00 – 18:00 na faře CČSH v Prostějově.

Srdečně zveme,

iv.

Dušičková pobožnost

Milí přátelé, zveme vás na dušičkovou pobožnost,

kdy můžete v tichém setrvání spolu s námi vyjádřit vděčnost a lásku svým drahým zesnulým.

Bude se konat ve středu 2. listopadu 2022 v 18:00 hodin

v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

Srdečně zveme.

iv.