Novinky

Modlitba k Duchu Svatému

Bože naší spásy, svým svatým Duchem očisti naše srdce a zachovej nás ve své lásce, abychom žili jako tvé děti!

Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

„Duch Páně naplňuje celý svět, Duch, který zkoumá i hlubiny Boží.

Duch Páně naplňuje zemi, Duch, který zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Aleluja! “

(Moudrost 1, 7; 1. Korintským 2, 10)

„S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. Aleluja!“

(Izajáš 12, 3)

„V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!“ Aleluja.“

(Jan 7, 37)

NOC KOSTELŮ 24.5.2019

18:00                     Divadlo Plyšového Medvídka: pohádka pro děti „Malý Marťan“

19:00                     Ježíšův smysl pro humor v kanonických evangeliích    – přednáší Terezie B.Remencová, studentka HTFUK v Praze

19:30                     Jak to vypadalo dříve? Zajímavosti kostela  –  výstava fotografií původní židovské synagogy

20:00                     Ježíšův smysl pro humor v kanonických evangeliích    – přednáší Terezie B.Remencová, studentka HTFUK v Praze

20:30                     Duchovní varhanní hudba – hraje Mgr. et PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.

21:30 Modlitební  chvíle - čas ke ztišení a rozjímání nad slovy Písma

22:00                     Ukončení

Během celého programu bude možné si prohlédnout výstavu fotografií kostela – původní židovské synagogy a výstavu Biblí.

Májové bohoslužby a setkání dětí v Prostějově

4. května  sobota      setkání mladších animátorů. Místo konání: fara Prostějov

5. května   neděle     14:00    májová bohoslužba

10. – 12. května     pátek – NEDĚLE      Diecézní setkání dětí – Jarní kuropění. Místo konání: fara

12. května   neděle     10:00    májová bohoslužba

19. května   neděle     10:00   májová bohoslužba

24. května   pátek      od 18:00        NOC KOSTELŮ

Bohoslužby v kostele Husův sbor v Prostějově

Velikonoční bohoslužby:

18. dubna na ZELENÝ ČTVRTEK   v 17:00

19. dubna na VELKÝ PÁTEK           v 17:00  Pašije

21. dubna  v neděli VZKŘÍŠENÍ KRISTA v 10:00  bohoslužba se svátostí křtu

v 8:30 v Krumsíně, kaple CČSH

K zamyšlení – proč slavíte Velikonoce?

Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému, a já tam přistoupím k  Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti, a hrou na citaru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože! Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse, On je můj Bůh. Amen

Žalm 43, 3 – 5

Jaro je v plném proudu, slunce rozehřívá zem i nás. Lidé začínají mít lepší náladu.  Zkusili jste si však někdy odpovědět na otázku proč slavíte Velikonoce? Jsou opravdu zdrojem jásavé radosti i pro vás? Nevyprchalo nám z těchto „svátků jara“ to hlavní křesťanské poslání, kterým je zaslíbení věčného života? A jsme si jisti, že se tak stane i nám?

Tuto nabídku dostává každý člověk. Ne však pro velikost lidských zásluh, ale pro naši pevnou víru v Syna Božího, Ježíše Krista.

Stačí tedy pouze slyšet velikonoční poselství?

Je to jako s nemocným člověkem. Stačí, aby nemocný slyšel, že existuje výborný lékař, který ho může uzdravit? Nebo musí nemocný přijít k lékaři osobně a svěřit se do jeho rukou a do jeho odborné péče? (BTMRT58)

Věřím, že se jste si odpověděli k vaší spokojenosti.

Dar věčného života je pouze nabídka. Ostatní je na vašem rozhodnutí.

Přeji vám z celého srdce Velikonoce požehnané vzkříšenou radostí a vírou.

iv.

Uvedení JANY BÁRY HAFNEROVÉ do služby kazatelky

V neděli 7. dubna 2019 v 10:00 hodin bude církví pověřena a emeritním br. biskupem ThDr. Petrem Šanderou slavnostně uvedena do služby kazatelky sestra Jana Bára HAFNEROVÁ.

Slavnostní bohoslužba se bude konat v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

Emeritní bratr biskup Petr bude kázat na slova Janova evangelia 12, 1 – 8.

Toto praví Hospodin:“ Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového.“ Izajáš 43

Postní zamyšlení nad Písmem

Zveme na tzv. biblickou hodinu, která se bude konat v pátek 29. března 2019 v 18:00 hodin na faře CČSH Demelova 1 v Prostějově.

Hovořit budeme nad texty Písma ve vztahu k prožívané postní době; následovat bude společná modlitba chval a díků. Hostem bude studentka HTF UK v Praze Terezie B. Remencová.

Srdečně zveme.

Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Mt 6, 21

POPELEČNÍ STŘEDA

6. března 2019 v 17:00 hodin se koná bohoslužba s udílením popelce,

v modlitebně fary CČSH v Prostějově, 2. patro.

Srdečně zveme ke společnému ztišení na začátku postní doby.

Ekumenická bohoslužba

V neděli 20.ledna 2019 v 16:00 hodin se koná ekumenická modlitba za jednotu křesťanů.

Letos bude v kostele Husův sbor CČSH v Prostějově.

Pohoštění pro všechny bude připraveno v hlavním kostele ŘK, ve farní místnosti.

Přijměte naše pozvání, abychom se i v našem  městě spojili duchovně se všemi křesťany na celém světě a vyjádřili tak víru v našeho Boha. Roztříštěnost křesťanských církví není dobrým signálem nejen pro naši společnost, ale ani pro jiná náboženství.

Texty pro společný modlitební týden:

1. „Ať se valí právo jako vody“  – Amos 5, 24

2. „Vaše slovo buď -ano, ano – ne, ne“; co je nad to, je ze zlého – Matouš 5, 37

3. „Hospodin je milostivý, plný slitování“ – Žalm 145, 8

4. „Buďte spokojeni s tím, co máte“ – Židům 13, 5

5. „Abych přinesl chudým radostnou zvěst“ – Lukáš 4, 18

6. „Jeho jméno je Hospodin zástupů“ – Jeremjáš 10, 16

7. „Ženo, tvá víra je veliká“ – Matouš 15, 28

8. „Hospodin je světlo mé a moje spása“ – Žalm 27, 1

Srdečně zveme na letošní společně strávenou modlitební hodinku.

duchovní Prostějova

BOHOSLUŽBY v zimním období

se konají v modlitebně fary, ve druhém poschodí.

Vstup přes faru, Demelova ulice 1, Prostějov.

Srdečně zveme.