Novinky

POŽEHNÁNÍ PRO TEBE

Ať je na tvých rtech mírnost,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            laskavá a vlahá jako letní večer, který se pomalu snáší do listů horských jasanů.                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ať je laskavost ve tvých očích,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          půvabná a ryzí jako slunce, které vystupuje z mlhy a ohřívá klidné jezero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ať se na dně tvého srdce zrcadlí čistota,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    veselá a jasná jako pramen, v němž holubice spatřuje svůj obraz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ať každý tvůj čin vzejde z moudrosti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            nádherný a vysoký jako pšenice v dobrém a požehnaném roce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ať tě provází požehnání,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    když vyznáváš Boha Otce, syna i Ducha svatého.

Amen

Požehnání pro nový školní rok

„Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“

Matouš 7, 8B21

Přejeme vám letní dny plné pokoje a ochrany Boží.

Nebeská přítomnost ať vás provází.

Amen

Zamyšlení na prázdniny

„Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.“

Matouš 10, 31-33

SVATODUŠNÍ DOBA neboli LETNICE

začínají letos v neděli 28. května 2023 Hodem Božím svatodušním.

Modleme se k Duchu Svatému o seslání jeho darů pro naši duchovní cestu:

Bože naší spásy,  chceme chodit ve světle Tvé přítomnosti naplněni Duchem radosti a pevné jistoty víry, že smrtí náš život vskutku nekončí. Neboť Duch Páně naplňuje zemi, Duch, který zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Aleluja!

Opět posvětím své veliké jméno. Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni od vašich nečistot. Do nitra vám vložím nového ducha. Aleluja!  (Ezechiel 36, 23-26)

Duch Hospodinův naplňuje celou zemi, on jenž dává všemu řád, zná každou myšlenku. Aleluja! ( kniha Moudrosti 1, 7)

NOC KOSTELŮ – pátek, 2. června 2023

letošní verš: Po světle dne totiž nastupuje NOC…

program:

18:00               Modlitba a výklad letošního motta

18:15 – 19:15   Hrajeme si v kostele – děti ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov – pohádkový dramaťáček a čtení pohádek

19:15 – 20:00   Dnes se v kostele může i běhat – soutěž pro děti v hledání symbolů

20:00 – 21:00 Furiantství našich předků, odrážející se ve stavbách města Prostějova – volná přednáška – Mgr. Jana Gáborová a Mgr. Filip Gregor

21:00 – 21:30  Žalmy, modlitby, možnost rozhovorů s duchovními

21:30 – 22:00 Tichá meditace

22:00              Závěrečné požehnání

…a pokoj Boží ať zůstane s vámi….

Náboženským obcím v obvodu brněnské diecéze, duchovním a kazatelům ustanoveným v obvodu
brněnské diecéze, členům diecézních a celocírkevních orgánů.
„Hleďte na Ukřižovaného a veškerá námaha se vám bude zdát lehká.“
Terezie z Avily
Milé sestry, milí bratři v Kristu,
postní čas má svůj hluboký smysl. Je vytržením z naší komfortní zóny, z naší pohodlné
každodennosti. Klade před nás morální výzvy a spirituální nároky. Připravuje nás na klíčovou
událost, která pro každého křesťana znamená potvrzení smlouvy s Bohem. Od časů patriarchy
Abraháma, přes proroka Mojžíše a posledního starozákonního ohlašovatele Jana Křtitele se tato
smlouva vinula jako stříbrná nit, aby v Ježíši Kristu nabyla definitivní charakter. Leží před námi
velikonoční událost Kristovy tajemné smrti a jeho mystického zmrtvýchvstání. Každá lidská duše
čeká na tento čas. Některá vědomě, jiná nevědomě. Pokud je naše víra zemdlená, může vzlétnout do
výšin, je-li naše víra malá, plytká, slabá, může se vzchopit, vyrůst a ožít. Není významnější
události, než Kristovo vítězství nad smrtí a není vyšší skutečnosti, na kterou bychom se mohli tak
spolehnout, a tak se k ní upnout, jako k živému Kristu.
Přeji vám všem hluboké prožití Velikonoc. Abychom dokázali ve svém srdci propojit pokoru kříže
s tichem Bílé soboty a s radostí věčného vzkříšení.
Požehnané Velikonoce! Kristus vstal z mrtvých, radujme se!
Pokoj a dobro
Juraj, biskup

Náboženským obcím v obvodu brněnské diecéze, duchovním a kazatelům a veškerému lidu křesťanskému:

„Hleďte na Ukřižovaného a veškerá námaha se vám bude zdát lehká.“

Terezie z Avily

Milé sestry, milí bratři v Kristu,

postní čas má svůj hluboký smysl. Je vytržením z naší komfortní zóny, z naší pohodlné

každodennosti. Klade před nás morální výzvy a spirituální nároky. Připravuje nás na klíčovou

událost, která pro každého křesťana znamená potvrzení smlouvy s Bohem. Od časů patriarchy

Abraháma, přes proroka Mojžíše a posledního starozákonního ohlašovatele Jana Křtitele se tato

smlouva vinula jako stříbrná nit, aby v Ježíši Kristu nabyla definitivní charakter. Leží před námi

velikonoční událost Kristovy tajemné smrti a jeho mystického zmrtvýchvstání. Každá lidská duše

čeká na tento čas. Některá vědomě, jiná nevědomě. Pokud je naše víra zemdlená, může vzlétnout do

výšin, je-li naše víra malá, plytká, slabá, může se vzchopit, vyrůst a ožít. Není významnější

události, než Kristovo vítězství nad smrtí a není vyšší skutečnosti, na kterou bychom se mohli tak

spolehnout, a tak se k ní upnout, jako k živému Kristu.

Přeji vám všem hluboké prožití Velikonoc. Abychom dokázali ve svém srdci propojit pokoru kříže

s tichem Bílé soboty a s radostí věčného vzkříšení.

Požehnané Velikonoce!

Kristus vstal z mrtvých, radujme se!

Pokoj a dobro

Juraj, brněnský biskup CČSH

Bohoslužby ve velikonočním týdnu 2023 v Prostějově, v kostele Husův sbor

Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život.“ Jan 11, 25.

2.4. Květná neděle Prostějov 10:00 ( ještě v modlitebně !)

6.4. Zelený čtvrtek Prostějov 17:00   ( dále již bohoslužby v kostele)

7.4. Velký pátek Prostějov 17:00 – Velkopáteční pašije (den půstu)

8.4. Bílá sobota - ticho a mlčení -

9.4. Boží hod velikonoční – neděle – slavnost vzkříšení Pána Ježíše Prostějov 10:00

Připojme se k modlitbě našeho brněnského bratra biskupa Juraje:

Ať mír zavládne na Ukrajině a ve všech koutech světa.

Vkládej do lidských srdcí porozumění, pokoj a milosrdenství. Amen

Požehnané a pokojné Velikonoce.

Ivana Krejčí, farářka                                        Pavel Svozil, předseda RS Prostějov                                                      Jana Bára Hafnerová, kazatelka

www.ccsh-pv.cz

facebook: Husův sbor CČSH Prostějov

Popeleční středa

Popeleční středa 22. února 2023 je počátkem letošní postní doby.

Bohoslužba s udělením popelce bude v 17:00 hodin v modlitebně fary

Texty:

Joél 2, 12-18

2. Kor 5, 20b-6,2

Mt 6,1-6. 16-18

POSTNÍ DOBA

- 40 dní do Velikonoc

- začíná Popeleční středou – drží se půst od masa

Název “popeleční“ je odvozen od značení čela věřících popelem ve tvaru kříže. Přitom duchovní doprovází tento úkon slovy:

„Pamatuj, člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš.“

Cílem postní doby je upevnit svůj vztah k Bohu, svoji víru v Ježíše Krista, Spasitele .

První křesťané s velikou zbožností slavili dny utrpení a vzkříšení Pána Ježíše a na velikonoční svátky se připravovali pokáním a postem. Postní čas sloužil i k vyučování katechumenů před přijetím svátosti křtu. Poskytoval také příležitost hříšníkům, vyloučeným z obce věřících, aby se usmířili skrze svátost pokání s Bohem i s lidmi a vrátili se do společenství církve.

Všichni si tak mohli vzít k srdci poselství evangelia o milosti Boží, která upřímné kajícníky obdarovává odpuštěním ve jménu Ježíše Krista.

Totéž se děje i v dnešní době, kromě vyloučení ze společenství obce.

Každý křesťan pokáním obnovuje svoji víru.

Proto jsme vyzývání i dnes k zachovávání svatého postu – a to:

sebezpytováním,

kajícností,

modlitbou,

zdrženlivostí,

sebezapřením

a rozjímáním nad Písmem svatým.

Abychom své pokání věrohodně započali, musíme uznat, že jsme smrtelní a ničím si život nemůžeme prodloužit nebo se učinit nesmrtelnými.

Přejeme vám postní dobu požehnanou pokojem Božím, trpělivostí, ochotou odpouštět a pevnou vírou.

Amen