Novinky

ADVENT 2020

1. adventní neděle připadá letos na neděli 29. listopadu.

„Vyrovnejte cesty Páně.“ Amen

Mlčíme??

Když se zdá, že „církev“ mlčí, neznamená to, že nekoná.

Víme, že modlitba je jen zdánlivé mlčení.

O to více necháváme prostor Bohu.

….

Slova Písma pro naše povzbuzení

Evangelim podle Matouše 8, 16 – 17

„Když nastal večer, přinesli k Ježíšovi mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:

„On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.“

Amen

K zamyšlení

Evangelium podle Matouše 10, 34 – 39

„Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.

Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“

Amen

Myšlenka na týden:


„Je-li duše moje nesmrtelná, je nesmrtelná už v tomto životě, ne až po smrti, již teď, v tomto, v každém okamžiku a já jsem povinen zachovat ji čistou a zdokonalit ji v sobě všemi přívlastky dobra, vědění a umění, nic neodkládat pro nějakou věčnost vzdálenou.“
Tomáš Garrigue Masaryk

Modlitba brněnského biskupa Juraje:
Věčný Bože, prosíme tě o světlo pro celou Zemi. Dej světlo své lásky, světlo milosrdenství, světlo poznání, světlo soucitu, světlo pravdy a světlo jednoty do všech koutů světa, mezi všechny národy.

Svatý Bože, prosíme tě za lidi nezaměstnané, pomáhej jim najít práci, aby mohli sobě i svým rodinám zabezpečovat živobytí a mít v srdci radost.

Bože, prosíme tě o tvou moudrost, bez tvé moudrosti jsme jako opilí štamgasti v hospodě, kteří neumí trefit domů.

Veliký Bože, prosíme tě za všechny lidi nakažené koronavirem nebo jinou těžkou nemocí, aby došli uzdravení. Prosíme tě, zastav šíření tohoto viru, ať nemusejí umírat další lidé.                   Buď vůle tvá. Amen

K zamyšlení pro tyto dny

„Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?“

„A které přikázání v zákoně je největší?“

Tyto otázky a ještě mnoho dalších kladl Ježíš zákoníkům a farizejům.

Co my pokládáme v této době za nejdůležitější? Zdraví? Víru v Boha? Naději?

Pro kterou z těchto tří odpovědí bychom se rozhodli?

Odpovědi jistě naleznete ve svém srdci, ale také  ve Starém Zákoně,

v knize Leviticus 19, 1-2. a 15-18,

/“aby bylo jasno, kdo je tady šéf :) „/

a v evangeliu podle Matouše 22, 34 – 46.

HOSPODINE, ZACHOVEJ MI ŽIVOT, JAK JSI ŘEKL, ABYCH POZNAL TVÁ SVĚDECTVÍ.

Amen

Žalm 119, 154.125

Upozornění – změna !!!

Sestry a bratři v Kristu,

vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášení nouzového stavu v ČR, spojené s šířením virové nákazy koronaviru Covid 19,

JSOU BOHOSLUŽBY DO ODVOLÁNÍ POZASTAVENY !

Děkujeme za pochopení a prosíme, využijte on-line přenosy bohoslužeb CČSH jak z Brněnské diecéze, tak i z ostatních diecézí CČSH.

Modlíme se za vás.

Ať je Pán stále naší radostí a povzbuzením.

Zůstávejte ve zdraví.

iv.

K zamyšlení: o stravování bez masa a souzení druhého

V listu Římanům, ve 14. kapitole, 1. – 12 verši je psáno:

Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.

Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí; vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má moc jej podepřít.

Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je Pánu. Kdo jí, dělá to Pánu ke cti, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu.

Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých.

Proč tedy, ty slabý, soudíš svého bratra? A ty, silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží.

Neboť je psáno: Jakože jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.“

Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.

Amen

Díkůvzdání za úrodu – první neděli v říjnu

V neděli 4. října 2020 ve 14:00 bude v Prostějově v Husově sboru bohoslužba s díkůvzdáním za úrodu.

Na cestu domů si odnesete, kromě svých požehnaných potravin, také dárek „z úrody Hané“.

„Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet; a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.“

2. Korintským 9, 6

Povzbuzení z Písma

Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu! Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!

Žalm 122, 1.7